Pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – Gulbenes novada dome, kas pieņem lēmumus; nosaka pašvaldības institucionālo struktūru; lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi; izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu. Pašvaldības dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

Domes kompetenci nosaka likums "Par pašvaldībām" un Gulbenes novada domes saistošie noteikumi "Gulbenes novada pašvaldības nolikums".

Gulbenes novada domē strādā 17 deputāti.

Domes sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Tās ir atklātas.

 

Domes deputāti

Informācija par plānotajām domes un komiteju sēdēm tiek publicēta

sadaļā Aktualitātes - Pasākumu kalendārs.

Domes sēžu protokolus skatiet sadaļā Dokumenti.