Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes, reģistrācijas Nr.90000017472, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, iepirkumu komisija pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Siltummaiņa M15-BFM rezerves daļu piegāde un nomaiņa", iepirkuma identifikācijas numurs – GNGPP-2015/10.

Saņemto piedāvājumu skaits –1.

Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes iepirkumu komisija 2015.gada 7.oktobrī nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „Alfa Laval", reģistrācijas numurs 40003320092, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 33, Rīga, LV-1010, ar līgumcenu EUR 9558,51 (deviņi tūkstoši pieci simti piecdesmit astoņi euro 51 cents) bez pievienotās vērtības nodokļa.

Lēmums

Ligums.pdf