Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000017434, Dārza ielā 10, c. Stari, Daukstu pag., Gulbenes nov., LV-4417, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Degvielas iegāde Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldes vajadzībām 2014./2015.gadam". Iepirkuma identifikācijas Nr. GNDPP -2014/2.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 16.05.2014. plkst.11.00.

Instrukcija

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvalde, reģ. Nr. 90000017434,Dārza iela 10,Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, pieņēmusi lēmumu iepirkumā "Degvielas piegāde Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvaldei 2014./2015.gadā", identifikācijas Nr. GNGPP - 2014/2.

Saņemto piedāvājumu skaits 3.
Daukstu pagasta pārvalde nolēmusi slēgt līgumu ar AS “Virši-A”, reģ. Nr. 40003242737, par summu EUR 18055,00 bez PVN.