Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000026047, adrese „Pagastmāja”, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4426, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Malkas piegāde Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes vajadzībām 2014.gadā". Iepirkuma identifikācijas Nr. GNDPP- 2014/1.

Nolikums

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000026047, „Pagastmāja", Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4426, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Malkas piegāde Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes vajadzībām 2014.gadā"

Iepirkuma identifikācijas Nr. GNDPP-2014/1

Saņemto piedāvājumu skaits 4.

Druvienas pagasta pārvalde nolēmusi slēgt līgumu ar SIA „Dzirnavkalns J”, reģ. Nr. 44103044461, par summu EUR 21549,00 (divdesmit viens tūkstotis pieci simti četrdesmit deviņi euro 00 centi) bez PVN par visu apjomu.

Līgums