Paziņojums par iepirkumu

Beļavas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000026920, Avotu ielā 2, Beļava, Beļavas pagasts,Gulbenes novads, LV-4409, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Beļavas pagasta Beļavas ciemā" būvuzraudzība"(iepirkuma identifikācijas numurs GNBPP-2013/04/ERAF).

Instrukcija

Tehniskais projekts

 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada Beļavas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000026920, Avotu iela 2, Beļava, Beļavas pagasts, Gulbenes novads, LV-4409, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „ERAF līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Gulbenes novada Beļavas pagasta Beļavas ciemā" būvuzraudzība". Iepirkuma identifikācijas Nr. GNBPP-2013/04/ERAF.

Saņemto piedāvājumu skaits - 3.

Iepirkumu komisija nolēmusi atzīt par uzvarētāju Pilnsabiedrību"Akorda&KPR", Reģ.Nr.44103076170, juridiskā adrese: Beātes iela 30a,Valmiera, LV-4201, par līgumcenu bez PVN Ls 2874,00.

Līgums