Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbenes bibliotēkas energoefektivitātes paaugstināšana". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/28/KPFI.

Nolikums

Pielikumi

Biblioteka apliecinajuma karte.pdf

Bibloteka TP.zip

 

Jautājumi un atbildes

06.08.2013.

atbildes_KPFI_biblioteka.doc

  

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbenes bibliotēkas energoefektivitātes paaugstināšana". Iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2013/28/KPFI.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2013.gada 20.augustā nolēmusi atzīt par uzvarētāju PS „RRCI", reģ. Nr. 44103056780, ar līgumcenu bez PVN Ls 88810,33 (astoņdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti desmit lati 33 santīmi).