Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Gulbīša vidusskolas sporta laukuma labiekārtošana", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/41/ELFLA.
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 22.07.2014. plkst.10.00.

Instrukcija

Pielikumi

Tehniskais projekts

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Gulbīša vidusskolas sporta laukuma labiekārtošana", iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2014/41/ELFLA.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 22.jūlijā nolēmusi izbeigt iepirkumu, jo nav saņemts neviens pretendenta piedāvājums.