Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus atklātam konkursam "Stāķu sporta halles energoefektivitātes paaugstināšana", iepirkuma identifikācijas GND-2014/39/KPFI.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2014.gada 4.augustam, pulksten 10:00.

Nolikums

Pielikumi

Tehniskais projekts

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, pieņēmusi lēmumu iepirkumā "Stāķu sporta halles energoefektivitātes paaugstināšana", iepirkuma identifikācijas GND-2014/39/KPFI.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2014.gada 6.augustā nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA „RCI Gulbene", reģ. Nr. 44603001695, ar līgumcenu bez PVN EUR 199300,00.