14.03.2017.

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt cenu piedāvājumu būvuzraudzībai, saskaņā ar izstrādāto būvprojektu „Stāmerienas muižas pils balkona pārbūve", Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads.

Darba uzdevums
Prasības: speciālists ar būvprakses sertifikātu restaurācijas darbu vadīšanā
Ar būvprojektu iepazīties šeit
Plānotais darbu izpildes laiks no 01.04.2017. līdz 01.09.2017
Vērtēšanas kritērijs: zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

Iepirkuma identifikācijas numurs : GND/2017/TI/29
Pretendenta pieteikums
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2017.gada 20.marts plkst.15:00.

Piedāvājums iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu kā ierakstītu sūtījumu Gulbenes novada domei Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 3.stāvā (319.kabinets),  vai iesūtīt  elektroniski  uz e-pastu: .

Kontaktinformācija:
Attīstības un projektu nodaļa
Vadītājs Jānis Barinskis
Tel.Nr. 26467459