1.

Pasūtītājs

Gulbenes 2.vidusskola

2.

Iepirkuma priekšmets

Gulbenes 2.vidusskolas Līkā ielā 21, Gulbenē, administrācijas telpu mēbeļu piegāde

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

45 dienas

4.

Iepirkuma izpildes vieta

Gulbene, Līkā iela 21

5.

Pieejamais finansējums

EUR 2500.-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Transporta izdevumi līdz Pasūtītājam

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds, uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā.

Aigars Otvars, Gulbenes 2.vidusskolas saimniecības vadītājs, mob.tālr.29238767, e-pasts:

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena

10.

Pretendentu atlases kritēriji- prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Pretendents iepriekšējo 3 gadu  laikā ir realizējis 2 līdzvērtīgu līgumu izpildi.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti.

Pretendenta pēdējos 3 gados veikto mēbeļu piegādes sarakstu; Tehnisko piedāvājumu.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2017.gada 29.septembrim personīgi vai pa pastu vai elektroniskā veidā ieskenēts oriģināls uz e-pastu:

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

2017.gada 31.oktobris

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

 

Specifikācija_administrācijas_telpu_mēbelēm.xls