Tirgus izpēte

ID Nr.: GND/2017/TI/136

Nosaukums: Būvuzraudzība jumta atjaunošanai mehāniskajām darbnīcām Jaungulbenē

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada dome,

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis: 64497710

e-pasts:

2.

 Iepirkuma priekšmets

Būvuzraudzība jumta atjaunošanai mehāniskajām darbnīcām Jaungulbenē, pamatojoties uz līgumu „Apliecinājuma kartes izstrāde, autoruzraudzība un būvdarbi jumta atjaunošanai mehāniskajām darbnīcām Jaungulbenē”

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

2017.gada 22.decembris

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

“Tornīša māja” Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads;

Zemes vienības kadastra apzīmējums 50600040224006

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar būvuzraudzības veikšanu un dokumentu sagatavošanu, saskaņošanu, t.sk. darbs, materiāli un mehānismi, fotodokumentēšanas veikšana, transporta izdevumi, profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, u.c. izdevumi, kas saistīti ar uzdevuma izpildi

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu ikmēneša pieņemšanas-nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Jānis Barinskis

Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītājs

 T: 26467459; e-pasts:

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendentam jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā ēku būvuzraudzības sfērā;

Jābūt norādītam būvspeciālistu reģistrā reģistrētam sertificētam speciālistam ēku būvuzraudzībā;

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums (forma pievienota pielikumā);

Pieredzi apliecinošu darbu saraksts (brīvā formā);

Informācija par sertificēto speciālistu, kurš tiks iesaistīts līguma izpildē (brīvā formā);

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, 321.kab., Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi vai sūtot elektroniski uz e-pastu:  līdz 2017.gada 16.oktobra plkst. 10:00 ar norādi Tirgus izpēte „Būvuzraudzība jumta atjaunošanai mehāniskajām darbnīcām Jaungulbenē”

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

Pielikumi

Bvuzrudzibas_uzdevums_Tornisa_majaJaungulbene.docx

finansu_piedavajums_BUVUZRAUDZIBA_Tornisa_maja.docx

Objekta būvniecības un projektēšanas iepirkuma specifikāciju skatīt:

http://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/ieprk1703/275-9p/3640-apl070