Tirgus izpēte

ID Nr.: GND/2017/TI/139

Nosaukums: Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadiona tribīņu tehniskā apsekošana

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada dome,

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis: 64497710

e-pasts:

2.

 Iepirkuma priekšmets

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadiona tribīņu tehniskais atzinums

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

21 diena no līguma noslēgšanas un tā izpildei nepieciešamās dokumentācijas saņemšanas dienas

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadions, Gulbene, O. Kalpaka iela 1A, Gulbenes novads; Būves kadastra apzīmējums 5001 005 0117 001.

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar būves tehniskās apsekošanas, ekspertīzes atzinuma sagatavošanu.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas – nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Jānis Barinskis

Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas vadītājs;

; T: 26467459

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu.

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendentam jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā atbilstošajā darbības sfērā.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums (paraugs pievienots pielikumā);

Pieredzi apliecinošu darbu saraksts.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, 328.kab., Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi vai elektroniski uz e-pastu: līdz 2017.gada 24.oktobra pulksten 13.00 ar norādi Tirgus izpēte būves tehniskās apsekošanas atzinums.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

Pielikumi

Energoaudita_parskats_-_Gulbenes_stadions.pdf

Finansu_piedavajums_tehniskajam_atzinumam.docx

Ipasumu_dokumenti.pdf

Tehniskas_apsekosanas_uzdevums.docx