Tirgus izpēte

ID Nr.: GND/2017/TI/145

Nosaukums: Pasākuma“Mana karjera IKT jomā” organizēšana Gulbenes novada 7.-12.klašu skolēniem

Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Vispārīgā informācija:

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada dome

2.

 Iepirkuma priekšmets

Pasākuma “Mana karjera IKT jomā” organizēšana Gulbenes novada 7.-12.klašu skolēniem

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

2017.gada 21.novembrī no pl. 9.00 līdz 17.00

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes novada Lizuma vidusskola

5.

Pieejamais finansējums

1200 eiro( bez PVN)

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

7.

Samaksas kārtība

 Saskaņā ar pakalpojuma līgumu- 10 dienu laikā pēc pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas un rēķina izrakstīšanas.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Jolanta Zirne,
pedagogs karjeras konsultants,
e-pasts: 
tālr. 28722204

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

 Zemākā cena, nodrošinot visas tehniskajā specifikācijā definētās prasības.

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums

Pasākuma programma

Pretendenta sagatavota prezentācija par karjeras un izglītības iespējām IKT jomā

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Elektroniski, iesūtot piedāvājumus e-pastā:

Termiņš:14.novembris, 2017. gads

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

 30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

Pielikumi

IKT_pasākuma_tehn.docx