Tirgus izpēte

ID Nr.: GND/2018/TI/17

Nosaukums: 3 būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība ūdensnoteku atjaunošanai Gulbenes novada Stradu pagastā

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada dome,

Reģ.Nr.90009116327

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis: 64497710

e-pasts:

2.

 Iepirkuma priekšmets

3 Būvprojektu  izstrāde  un autoruzraudzība ūdensnoteku  atjaunošanai Gulbenes novada Stradu pagastā:

Ūdensnoteku ŪSIK Nr. 42416113:04 (pik.0/00 līdz pik.4/25)  un 4246113:12 (pik.0/00 līdz pik.3/85) atjaunošana Stradu pagastā posmā no īpašuma „Ziediņi” līdz īpašumam „Atmiņas”;

Ūdensnoteku ŪSIK Nr. 424163:02 (pik.0/00 līdz pik.18/42) atjaunošana Stradu pagastā posmā no īpašuma „Dālderi” līdz īpašumam „Krustalīči;

Ūdensnoteku ŪSIK Nr. 424163:01 (pik.0/00 līdz pik.17/22) atjaunošana Stradu pagastā posmā no īpašuma „Ceļmalas” līdz īpašumam „Krustalīči”.

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

90 kalendārās dienas no līguma noslēgšanas

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes novads, Stradu pagasts;

Galvenās zemes vienības kadastra apzīmējums

1. Meliorācijas kadastra Nr.  42416113:04 un 4246113:12, zemes vienību kadastra Nr. 50900060181, 50900060128, 50900060129, 50900060049, 50900060130, 50900060073, 50900060074, 50900060075, 50900060051, 50900020054, 50900060026, 50900060016, 50900060017, 50900060030, 50900060077, 50900060005, 50900060134, 50900060042, 50900060039, 50900060172, 50900060080, 50900060083, 50900060180, 50900060121, 50900060151, 50900060165, 50900060150, 50900060153, 50900060156, 50900060155, 50900060167, 50900060157, 50900060139, 50900060189, 50900060138, 50900060171.

2. Meliorācijas kadastra Nr. 424163:02, zemes vienību kadastra Nr. 50900020025, 50900020029, 50900020003, 50900020004, 50900020013, 50900020007, 50900060067, 50900060111, 50900060023, 50900060062.

3. Meliorācijas kadastra Nr. 424163:01, zemes vienību kadastra Nr. 50900020034, 50900020010, 50900020009, 50900020060, 50900020575, 50900060062.

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar būvprojekta sagatavošanu un saskaņošanu, t.sk. darbs, materiāli un mehānismi, transporta izdevumi, profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, atļauju saņemšana, ieskaitot būvprojekta saskaņošanu būvvaldē u.c.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Baiba Kalmane

Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja

tel. 64473249

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendentam jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā meliorācijas sistēmu projektēšanas sfērā;

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums;

Līdzīgu pieredzi apliecinošu darbu saraksts;

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada dome, Ābeļu iela 2, 319.kab., Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi vai nosūtot elektroniski uz e-pastu:  līdz 2018.gada  14.februārim (ieskaitot) ar norādi Tirgus izpēte „3 būvprojektu izstrāde  un autoruzraudzība ūdensnoteku  atjaunošanai Gulbenes novada Stradu pagastā”

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

15.

Pielikumā

Tehniskā specifikācija (būves tehniskās apsekošanas atzinumi un projektēšanas uzdevumi);

Finanšu piedāvājuma veidlapa.

Pielikumi

Finansu_piedavajums_veidlapa_Projektesana_melioracija.docx

Tehniska_specifikacija.zip