Tirgus izpēte

ID Nr.:GND/2018/TI/29

Nosaukums: Veselības veicināšanas pasākumi bērniem

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada dome

2.

Iepirkuma priekšmets

Veselības veicināšanas pasākumi bērniem:

1) Interaktīvas nodarbības bērniem par fizisko aktivitāšu veicināšanas tēmu vecumā no 7 līdz 17 gadiem;

2) Interaktīvas nodarbības bērniem par fizisko aktivitāšu veicināšanas tēmu vecumā no 3 līdz 6 gadiem;

3) Informatīvi semināri vecākiem par bērnu fizisko aktivitāšu veicināšanas tēmu.

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

2018. gada septembris - novembris

4.

Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes izglītības iestādes

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar pasākumu nodrošināšanu, aprīkojumu.

7.

Samaksas kārtība

Par sniegtajiem pakalpojumiem, 30 dienu laikā no rēķina saņemšanas.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Monika Jurjāne

Projektu vadītāja

64473229

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Speciālists, kas atbilst šādām prasībām:

fizioterapeits un/vai sporta pedagogs.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums atbilstoši veidlapai.

Speciālistu izglītības kopijas.

Apraksts un atsauksmes no citu līdzīgu pasākumu organizēšanas.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Klātienē, iesniedzot piedāvājumu Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 319.kabinetā

vai

Elektroniski, iesūtot piedāvājumu e-pastā:

Termiņš: 2018. gada 13. marts

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

Pielikumi

Finansu_piedavajums_Izglitibas_iestades_Fizisk_aktivitates_2018.docx

Tehnisk_specifik_Izglitibas_iestades_berniem_Fiziskas_aktivitates.docx