Paziņojums par iepirkumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, uzaicina iesniegt piedāvājumus iepirkumam „Būvuzraudzība deviņu lauku ceļu un ceļu posmu pārbūvei Gulbenes novadā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2018/2/ELFLA.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.01.2018. plkst.10.00.

Nolikums_2018_2

Būvprojekts_1./2.daļa

Būvprojekts_3./4.daļa