Gulbenes novada dome rīko otro atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Gaujmalas” – 19, Sinole, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5064 900 0086, kas sastāv no četristabu dzīvokļa ar kadastra apzīmējumu 5064 016 0011 005 019, 89,6 m2 platībā, un pie tā piederošām kopīpašuma 9160/201000 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5064 016 0011 005).

Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 700 EUR, nodrošinājums ir 70 EUR. Izsole notiks 2016.gada 23.augustā plkst.10.20 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesību nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, sākot ar sludinājuma publicēšanas dienu līdz 2016.gada 22.augustam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

gaujmalas_19_otra_izsole_izsoles_noteikumi.docx

inventarizacijas_lieta.pdf

zemesgramata.pdf