Gulbenes novada dome rīko trešo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Gatves 5” – 8, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, kadastra numurs 5084 900 0197, kas sastāv no dzīvokļa ar kadastra apzīmējumu 5084 008 0312 001 008, 60,2 m2 platībā, un pie tā piederošām kopīpašuma 585/7896 domājamām daļām no būves ar kadastra apzīmējumu 5084 008 0312 001, 585/7896 domājamām daļām no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5084 008 0312. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 2300 EUR, nodrošinājums ir 230 EUR. Izsole notiks 2017.gada 13.jūlijā plkst.11.00 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz pieciem gadiem.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2017.gada 11.jūlijam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

gatves_5_8_tresaas_izsoles_noteikumi.docx

inventarizaacijas_lieta.pdf

zemesgraamata.pdf