Gulbenes novada dome rīko pirmo atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Ranka pagastā ar nosaukumu “Rankas stacija”, kadastra numurs 5084 010 0086, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5084 010 0086, 1,27 ha platībā, un uz tās esošajām ēkām (būvēm) ar kadastra apzīmējumiem 5084 010 0086 001, 5084 010 0086 002, 5084 010 0086 003. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 5300 EUR, nodrošinājums ir 530 EUR. Izsole notiks 2017.gada 12.septembrī plkst.10.00 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2017.gada 8.septembrim plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

rankas_stacija_ranka_izsoles_noteikumi.doc

inventarizaacijas_lieta.pdf

robezu_plaans.pdf

zemesgraamata.pdf