Gulbenes novada dome rīko ceturto atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam “Viestura iela 29 – 6”, Gulbene, Gulbenes novads, kadastra numurs 5001 900 0158, kas sastāv no viena vienistabu dzīvokļa ar kadastra apzīmējumu 5001 009 0276 001 006, 31,3 m2  platībā, un pie tā piederošām kopīpašuma 308/3378 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5001 009 0276 001), kopīpašuma 308/3378 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5001 009 0276 002), kopīpašuma 308/3378 domājamām daļām no būves (kadastra apzīmējums 5001 009 0276 003), kopīpašuma 308/3378 domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 5001 009 0276). Izsolāmās mantas nosacītā cena ir 300 EUR, nodrošinājums ir 30 EUR. Izsole notiks 2017.gada 2.martā plkst.11.40 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesības uz objekta iegādi nav. Objektu iespējams iegādāties ar tūlītēju samaksu vai slēdzot nomaksas pirkuma līgumu uz laiku līdz trim gadiem.

Iepazīties ar izsoļu noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolēs kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, līdz 2018.gada 28.februārim, plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāmas izsolāmās mantas.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

viestura_29_6_inventarizacija.pdf

viestura_29_6_izsoles_noteikumi.pdf

viestura_29_6_zemesgramata.pdf