Gulbenes novada dome rīko otro atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Litenes pagastā ar nosaukumu “Smilgas 1”, kadastra numurs 5068 001 0110, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 5068 001 0110, 2,1 ha platībā, un uz tās esošas mežaudzes.

Izsolāmās mantas nosacītā cena ir EUR 2520,00, nodrošinājums ir EUR 252. Izsole notiks 2015.gada 13.augustā plkst.10.00 Gulbenes novada domē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab. Pirmpirkuma tiesību nav. Samaksa par nosolīto nekustamo īpašumu veicama divu nedēļu laikā no izsoles.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē kopā ar izsoles noteikumos nosauktajiem dokumentiem var Gulbenes novada domē, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 323.kab., katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, sākot ar sludinājuma publicēšanas dienu līdz 2015.gada 12.augustam plkst.15.00. Šajā pašā laikā ir apskatāma izsolāmā manta.

Nodrošinājums iemaksājams Gulbenes novada domes, reģistrācijas Nr.90009116327, kontā LV81UNLA0050019845884, AS „SEB banka”, pirms pieteikuma iesniegšanas par piedalīšanos izsolē.

pieteikums_izsolei.docx

smilgas_1_izsoles_noteikumi.doc

zemesgramatas_izdruka.pdf

zemes_robezu_plans.pdf