Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas nolikums

Apstiprināts ar Gulbenes novada domes 11.08.2015. rīkojumu Nr. GND/3.5/15/244

Grozījumi

Gulbenes novada domes 02.03.2017. rīkojumā Nr. Nr. GND/3.5/17/55

Gulbenes novada domes 28.08.2017. rīkojumā Nr. GND/3.5/17/196

Gulbenes novada domes 29.09.2017. rīkojumā Nr. GND/3.5/17/233

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļa (turpmāk tekstā – nodaļa) ir Gulbenes novada domes (turpmāk tekstā – dome) izveidota administrācijas struktūrvienība, kura savas kompetences ietvarā risina izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu jautājumus novadā.

1.2. Nodaļa savā darbībā ievēro Latvijas Republikas Satversmi, likumus, Ministru Kabineta noteikumus, domes saistošos noteikumus, lēmumus un rīkojumus, kā arī šo nolikumu.

1.3. Nodaļu izveido, reorganizē un likvidē dome saskaņā ar domes lēmumu.

1.4. Nodaļa pilda savus uzdevumus, sadarbojoties ar citām domes nodaļām, Gulbenes pilsētas un pagastu pārvaldēm un iestādēm, kapitālsabiedrībām, citām valsts un pašvaldības institūcijām.

2. Nodaļas uzdevumi

2.1. Nodaļas uzdevumi IZGLĪTĪBĀ:

2.1.1. atbilstoši savai kompetencei nodrošināt izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu novada izglītības iestādēs;

2.1.2. koordinēt pašvaldības pārziņā esošo izglītības iestāžu darbību, sniedzot metodisko palīdzību pedagoģiskā procesa nodrošināšanā;

2.1.3. plānot un īstenot pasākumus bērnu un jauniešu un integrācijai sabiedrībā;

2.1.4. noteikt prioritātes izglītības jomā;

2.1.5. koordinēt izglītības, interešu izglītības un ārpusstundu pasākumus, bērnu un jauniešu nometņu organizēšanu;

2.1.6. saskaņot izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku tarifikācijas;

2.1.7. plānot novada izglītības iestāžu tīkla attīstību, izstrādā un iesniedz priekšlikumus par izglītības iestāžu reorganizāciju vai likvidāciju;

2.1.8.koordinēt un nodrošināt metodisko darbu;

2.1.9. organizēt pedagoģiski medicīniskās komisijas darbu;

2.1.10. koordinēt un nodrošināt valsts pārbaudes darbu, tai skaitā centralizēto eksāmenu norisi;

2.1.11.organizēt izglītojamo ar speciālām vajadzībām iekļaušanu vispārizglītojošās izglītības iestādēs;

2.1.12. pārraudzīt ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanu ārpus izglītības iestādes;

2.1.13. koordinēt pedagogu profesionālo pilnveidi un pieaugušo izglītību;

2.1.14. nodrošināt stingrās uzskaites dokumentu saņemšanu, to izlietošanu un uzskaiti;

2.1.15. koordinēt obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaiti LR Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

2.1.16. nodrošināt informācijas apmaiņu starp valsts pārvaldes institūcijām un izglītības iestādēm;

2.1.17. nodrošināt pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanu;

2.1.18. analizēt novada izglītības iestāžu darbības un izglītības procesu kvalitāti;

2.1.19. koordinēt karjeras izglītības darbu;

2.1.20. nodrošināt psihologa un logopēda konsultācijas Gulbenes novada izglītības iestādēs un pašvaldības telpās Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes nov.

2.2. Nodaļas uzdevumi KULTŪRĀ:

2.2.1.īstenot valsts kultūrpolitiku Gulbenes novadā;

2.2.2.uzturēt latvisko kultūru un sekmē citu tautu kultūras attīstību, veicinot kultūras mantojuma saglabāšanu un tā mērķtiecīguma izmantošanu;

2.2.3.sekmēt kultūras dzīves norišu daudzveidību, tautas mākslas attīstību, profesionālās mākslas un mūzikas pieejamību;

2.2.4.koordinēt Gulbenes novada amatiermākslas kolektīvu gatavošanos un dalību valsts un novada pasākumos;

2.2.5.organiztē novada amatiermākslas kolektīvu skates, konkursus, festivālus un citus pasākumus kultūras jomā;

2.2.6.apkopto un analizēt informāciju par kultūras procesiem un kultūras iestāžu darbību novadā;

2.2.7. veidot un uzturēt kultūras informācijas apriti, koordinēt novada kultūras pasākumu gada kalendārā plāna izstrādi;

2.2.8. sadarboties ar novada pagastu pārvaldēm, sniegt palīdzību gatavojoties republikas un novada nozīmes pasākumiem;

2.2.9. nodrošināt abpusēju informatīvo saikni starp valsts institūcijām un pašvaldību kultūras jomā;

2.2.10. organizēt kultūras darbinieku tālākizglītības un profesionālās pilnveides pasākumus.

2.3. Nodaļas uzdevumi SPORTĀ sadarbībā ar Gulbenes sporta centru un Gulbenes novada domes Sporta komisiju:

2.3.1. sniegt organizatorisko un metodisko palīdzību sporta jautājumos novada institūcijām un sabiedriskajām sporta organizācijām;
2.3.2. veicināt pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo sporta bāžu racionālu izmantošanu, to materiāli tehnisko nodrošinājumu;
2.3.3. koordinēt novada pārraudzībā esošo sporta bāžu darbu;
2.3.4. koordinēt novada sporta pasākumu gada kalendārā plāna izstrādi, novada čempionātu, citu sporta sacensību un pasākumu norisi;
2.3.5. apkopot gada statistiskos rādītājus sportā, analizēt sporta attīstības tendences un iesniegt Gulbenes novada domē priekšlikumus novada sporta attīstības politikas veidošanai;
2.3.6. pārraudzīt novada pārraudzībā esošo iestāžu un struktūrvienību darbību sporta jomā;
2.3.7.pārraudzīt pašvaldības piešķirto finanšu līdzekļu sportam sadali un izlietojumu;
2.3.8. organizēt sporta jomas plānošanas dokumentu izstrādi un iesniegšanu Gulbenes novada domes Sporta komisijā.

 

2.4. Nodaļas uzdevumi JAUNATNES LIETĀS:

2.4.1.     organizē darbu ar jaunatni novadā Gulbenes novada Jaunatnes politikas stratēģijas, Jaunatnes likuma un Jaunatnes politikas valsts programmas noteiktajos virzienos;

2.4.2.     koordinē novada jauniešu centru un jaunatnes darbinieku darbu, nosakot novada prioritātes jaunatnes darbā;

2.4.3.     plāno un koordinē jaunatnes pasākumu organizēšanu novadā;

2.4.4.     koordinē vietējo brīvprātīgo darbu novadā, Eiropas Brīvprātīgā darba projektus;

2.4.5.     sniedz aktuālu informāciju par jaunatnes darbu un pasākumiem;

2.4.6.     plāno un organizē jaunatnes darbinieku, pašpārvalžu vadītāju un aktīvāko jauniešu kompetenču pilnveidi;

2.4.7.     atbalsta jauniešu un jauniešu organizāciju iniciatīvas.

3. Nodaļas tiesības un pienākumi

3.1. Nodaļas pienākumi:

3.1.1. atbilstoši šajā Nolikumā noteiktajiem mērķiem, nodrošināt nodaļai noteikto uzdevumu izpildi;

3.1.2.     pēc pieprasījuma sniegt novada domei informāciju par nodaļas darbu;

3.1.3.     sadarboties ar domes struktūrvienībām un iestādēm nepieciešamās informācijas iegūšanai un apmaiņai;

3.1.4.     nodrošināt dokumentu apriti atbilstoši lietvedības prasībām, racionāli izmantot piešķirtos domes budžeta, mērķdotāciju un investīciju finanšu līdzekļus tam noteikto funkciju un uzdevumu veikšanai;

3.1.5. izstrādāt nodaļas budžeta pieprasījumu, atbilstoši domes noteiktajai kārtībai, un domes noteiktajā termiņā iesniegt Finanšu un ekonomikas nodaļā;

3.1.6. atbilstoši kompetencei gatavot jautājumus novada domes sēdēm.

3.2. Nodaļas tiesības:

3.2.1. atbilstoši Nodaļas kompetencei, pārstāvēt pašvaldību valsts un pašvaldības institūcijās;

3.2.2.pieprasīt un saņemt nodaļas darba nodrošināšanai nepieciešamo informāciju, dokumentus no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām personām un iestādēm, ievērojot attiecīgās institūcijas / iestādes iekšējo kārtību, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

3.2.3.sniegt priekšlikumus domes vadībai par pašvaldības darbības uzlabošanu un citiem ar Pašvaldības darbu saistītiem jautājumiem un realizētajiem projektiem;

3.2.4.piedalīties domes pastāvīgo komiteju un domes sēdēs;

3.2.5.piedalīties domes darbinieku profesionālās pilnveides pasākumos;

3.2.6.citas tiesības saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Pašvaldības nolikumu, Darba koplīgumu, u.c. normatīvajiem aktiem.

3.2.7. iepazīties ar darba pieredzi citās Latvijas un ārvalstu pašvaldību izpildinstitūcijās;

3.2.8. pieprasīt un saņemt darba organizēšanai nepieciešamo tehnisko un organizatorisko nodrošinājumu.

4. Nodaļas darba organizācija un struktūra

4.1. Nodaļas darbu vada nodaļas vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no tā domes izpilddirektors, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju. Nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts domes izpilddirektoram. Nodaļas vadītājam var būt vietnieks.

4.2.Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par nodaļas darbu. Nodaļas vadītāja amata pienākumus nosaka šis nolikums un amata apraksts.

4.3. Nodaļas vadītāja pienākumi:

4.3.1. plānot, organizēt un vadīt nodaļas darbību;

4.3.2. kontrolēt un atbildēt par noteikto uzdevumu izpildi.

4.4. Nodaļas vadītājam ir tiesības:

4.4.1. pastāvīgi izlemt nodaļas kompetencē esošo jautājumu īstenošanas secību;

4.4.2. dot nodaļas darbiniekiem norādījumus nodaļas uzdevumu izpildē, prasīt atskaiti (arī rakstiski) par amata pienākumu, nodaļas vadītāja norādījumu izpildi, neizpildi vai nepienācīgu izpildi;

4.4.3. iesniegt domes izpilddirektoram motivētus priekšlikumus par nodaļas struktūru un personālu, tai skaitā, amatu aprakstiem, darba samaksu, karjeras virzību, apmācības iespējām, disciplināro atbildību, iecelšanu amatā, pārcelšanu citā amatā un atbrīvošanu no amata.

4.5. Nodaļas darbinieki funkcionāli ir pakļauti domes izpilddirektoram, administratīvi un strukturāli pakļauti nodaļas vadītājam.

4.6. Darba tiesiskās attiecības ar nodaļas darbiniekiem nodibina un pārtrauc domes izpilddirektors, saskaņojot to ar nodaļas vadītāju. Darbinieku darba pienākumus, tiesības un atbildību nosaka amatu apraksti un darba līgumi. Amatu aprakstus darbiniekiem apstiprina domes izpilddirektors.

4.7. Nodaļas nolikumu un amatu sarakstu apstiprina domes izpilddirektors.

5. Nodaļas finansēšana

5.1. Nodaļas darbība tiek finansēta no domes budžeta.

6. Nodaļas darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un pārskati par darbību

6.1. Nodaļas darbības tiesiskumu nodrošina nodaļas vadītājs.

6.2. Nodaļas darbības tiesiskuma nodrošinājuma mehānisms:

6.2.1. darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu nodaļas vadītājam;

6.2.2. nodaļas vadītāja lēmumu par darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu domes izpilddirektoram;

6.2.3. nodaļas vadītāja faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu pašvaldības Izpilddirektoram.

6.3. Domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam, domes izpilddirektoram, deputātiem ir tiesības pieprasīt pārskatus par nodaļas darbu.

7. Nobeiguma noteikumi

7.1. Nolikumam ir viens pielikums uz vienas lapas, kur ir attēlota nodaļas struktūra.

7.2. Nolikums stājas spēkā ar datumu, kad to apstiprinājis domes izpilddirektors.

Pielikums
Gulbenes novada domes
Izglītības, kultūras un sporta
nodaļas amatu saraksts

Amata nosaukums

Amatu skaits

Nodaļas vadītājs

1.00

Izglītības darba speciālists – nodaļas vadītāja vietnieks

1.00

Logopēds

1.00

Izglītības metodiķis

2.00

Vecākais konsultants kultūras jomā

1.00

Konsultants kultūras jomā

1.00

Jaunatnes lietu speciālists

1.00

Psihologs

2.00

Lietvedības sekretārs

1.00

Pedagogs karjeras konsultants (uz laiku)

1.37

Kopā

12.37