Apstiprināts ar Gulbenes novada domes 2015.gada 31.marta rīkojumu Nr.GND/3.5/15/90

1. Vispārīgie noteikumi

1.1.         Gulbenes novada domes Iepirkumu nodaļa (turpmāk tekstā – nodaļa) ir Gulbenes novada domes (turpmāk tekstā – dome) izveidota administrācijas struktūrvienība, kas nodrošina tai noteikto uzdevumu izpildi saskaņā ar šajā nolikumā noteikto kārtību.

1.2.         Nodaļa savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta noteikumus, citus normatīvos aktus, domes saistošos noteikumus un lēmumus, domes priekšsēdētāja, domes priekšsēdētāja vietnieka, pašvaldības izpilddirektora rīkojumus un nodaļas nolikumu.

1.3.         Nodaļa tiek finansēta no domes budžeta līdzekļiem.

1.4.         Nodaļa veic savus uzdevumus sadarbībā ar iestādes citām struktūrvienībām, citām pašvaldības iestādēm, valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām juridiskām personām.

2. Nodaļas uzdevumi

2.1.         Nodaļa savas kompetences ietvaros veic šādus uzdevumus:

2.1.1.     nodrošina pašvaldības ikgadējā iepirkumu plāna sagatavošanu atbilstoši pašvaldības struktūrvienību iesniegtajiem priekšlikumiem, tā saskaņošanu ar pašvaldības izpilddirektoru un tā aktualizēšanu atbilstoši izpildei;

2.1.2.     nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu Iepirkuma komisijas vajadzībām, atbilstoši nepieciešamajai iepirkumu metodei un ievērojot Publisko iepirkumu likumu, Publiskās un privātās partnerības likumu;

2.1.3.     sniedz juridisku un tehnisku atbalstu Iepirkuma komisijai, nodrošinot iepirkuma procesa gaitu protokolēšanu un iepirkuma procedūras norisi atbilstoši Publisko iepirkumu likumam un citiem normatīvajiem aktiem;

2.1.4.     sniedz priekšlikumus par iepirkumu organizēšanu pašvaldības iestādēs (centralizācija vai decentralizācija, u.tml.);

2.1.5.     sagatavo un saskaņo publisko iepirkumu līgumus, kontrolē to atbilstību iepirkumu procedūru dokumentiem un Iepirkuma komisijas lēmumiem;

2.1.6.     kontrolē specifikāciju kvalitāti un atbilstību normatīvo aktu prasībām, savas kompetences ietvaros sniedz priekšlikumus to uzlabošanai;

2.1.7.     apkopo un sastāda statistisko informāciju par iestādes veiktajiem iepirkumiem, iesniedz atskaites LR Iepirkumu uzraudzības birojam un Domes vadībai pēc tās pieprasījuma;

2.1.8.     nodrošina informācijas par iepirkumiem pieejamību sabiedrībai, sagatavojot informāciju publicēšanai internetā - mājas lapā www.gulbene.lv Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā un apjomā;

2.1.9.     veic paziņojumu par plānoto līgumu un informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu publicēšanu Iepirkumu uzraudzības biroja publikāciju vadības sistēmā, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai;

2.1.10.   saskaņā ar Domes priekšsēdētāja pilnvaru pārstāv Gulbenes novada pašvaldību LR Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā;

2.1.11.   savas kompetences ietvaros sagatavot lēmumu vai rīkojumu projektus iepirkumu jautājumos, atbildes fiziskām un juridiskām personām, sniegt atzinumus par normatīvajiem aktiem, kas reglamentē publiskos iepirkumus, piedalīties Domes izveidoto darba grupu darbā;

2.1.12.   sniedz metodisku palīdzību publisko iepirkumu procedūru organizēšanā Gulbenes novada pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām;

2.1.13.   nodrošina centralizēto elektronisko iepirkumu veikšanu Domes vajadzībām elektroniskajā iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem;

2.1.14.   atbilstoši pašvaldības lietu nomenklatūrai nodrošina dokumentu uzglabāšanu un nodošanu arhīvā;

2.1.15.   sniedz priekšlikumus un atzinumus par normatīvajiem aktiem, kas reglamentē publiskos iepirkumus;

2.1.16.   izstrādā iekšējos normatīvos aktus zemsliekšņu iepirkumu procedūru organizēšanai un veikšanai;

2.1.17.   nodaļai noteiktās kompetences ietvaros piedalās Domes lēmumu tai skaitā normatīvo aktu sagatavošanā.

3. Nodaļas darba organizācija un struktūra

3.1. Nodaļas darbu vada nodaļas vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no tā domes izpilddirektors, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju. Nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts domes izpilddirektoram.

3.2. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par nodaļas darbu. Nodaļas vadītāja amata pienākumus nosaka šis nolikums un amata apraksts.

3.3. Nodaļas vadītāja pienākumi:

3.3.1. plānot, organizēt un vadīt nodaļas darbību;

3.3.2. kontrolēt un atbildēt par noteikto uzdevumu izpildi.

3.3.3. piedalīties nodaļas darbinieku amata aprakstu izstrādē;

3.3.4.     savas kompetences ietvaros nodrošina Domes pieņemto lēmumu izpildi;

3.3.5.     nodrošina nodaļas materiālo vērtību saglabāšanu.

3.4.         Nodaļas vadītājam ir tiesības:

3.4.1. pastāvīgi izlemt nodaļas kompetencē esošo jautājumu īstenošanas secību;

3.4.2. dot nodaļas darbiniekiem norādījumus nodaļas uzdevumu izpildē, prasīt atskaiti (arī rakstiski) par amata pienākumu, nodaļas vadītāja norādījumu izpildi, neizpildi vai nepienācīgu izpildi;

3.4.3. iesniegt domes izpilddirektoram motivētus priekšlikumus par nodaļas struktūru un personālu, tai skaitā, amatu aprakstiem, darba samaksu, karjeras virzību, apmācības iespējām, disciplināro atbildību, iecelšanu amatā, pārcelšanu citā amatā un atbrīvošanu no amata.

3.5. Nodaļas darbinieki funkcionāli ir pakļauti domes izpilddirektoram, administratīvi un strukturāli pakļauti nodaļas vadītājam.

3.6. Darba tiesiskās attiecības ar nodaļas darbiniekiem nodibina un pārtrauc domes izpilddirektors, saskaņojot to ar nodaļas vadītāju. Darbinieku darba pienākumus, tiesības un atbildību nosaka amatu apraksti un darba līgumi. Amatu aprakstus darbiniekiem apstiprina domes izpilddirektors.

3.7. Nodaļas nolikumu un amatu sarakstu apstiprina domes izpilddirektors.

4. Nodaļas tiesības un pienākumi

4.1. Nodaļai ir tiesības:

4.1.1.     pieprasīt un saņemt no iestādes struktūrvienībām, Gulbenes novada pašvaldības institūcijām

(pagastu pārvaldēm un citām pašvaldības iestādēm), Gulbenes novada pašvaldības kapitālsabiedrībām jebkuru nodaļas uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus, kā arī paskaidrojumus no minēto institūciju amatpersonām;

4.1.2. sagatavot iepirkumu specifikācijas vai izdarīt tajās grozījumus, par to informējot iesniedzēju;

4.1.3.     pieprasīt nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu darba uzdevumu veikšanai;

4.1.4.     iesniegt priekšlikumus Domes darba uzlabošanai jautājumos, kas ietilpst nodaļas kompetencē;

4.1.5.     sadarboties ar iestādes struktūrvienībām un citām Domes institūcijām;

4.1.6.     sagatavot un iesniegt pašvaldības izpilddirektoram vai priekšsēdētājam slēdzienus par konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem, juridiskas dabas darba trūkumiem un nepilnībām, sniegt priekšlikumus vai ierosinājumus par darba organizāciju.

4.2.         Nodaļas pienākumi:

4.2.1.     nodrošināt nodaļai noteikto uzdevumu savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi;

4.2.2.     sadarboties ar visām Domes iestādēm un struktūrvienībām nepieciešamās informācijas iegūšanai un apmaiņai;

4.2.3.     pastāvīgi paaugstināt savu profesionālo līmeni, piedalīties semināros un kursos par nodaļas

kompetencē esošiem jautājumiem.

4.3.         Katrs nodaļas darbinieks atbild par amata pienākumu un darba uzdevumu savlaicīgu, precīzu un godprātīgu izpildi, kā arī par uzticēto darba priekšmetu un līdzekļu saglabāšanu un ekspluatēšanu atbilstoši lietošanas noteikumiem.

5. Nodaļas finansēšana

Nodaļas darbība tiek finansēta no domes budžeta.

6. Nodaļas darbības tiesiskuma nodrošināšanas mehānisms un pārskati par darbību

6.1. Nodaļas darbības tiesiskumu nodrošina nodaļas vadītājs. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par nodaļas iekšējās kontroles sistēmas izveidošanu un darbību.

6.2. Nodaļas darbības tiesiskuma nodrošinājuma mehānisms:

6.2.1. darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu nodaļas vadītājam;

6.2.2. nodaļas vadītāja lēmumu par darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu domes izpilddirektoram;

6.2.3. nodaļas vadītāja faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu pašvaldības Izpilddirektoram.

6.3. Domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekiem, deputātiem, domes ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatus par nodaļas darbu.

7. Nobeiguma noteikumi

7.1. Nolikumam ir viens pielikums uz vienas lapas, kur attēlota nodaļas struktūra.

7.2. Nolikums stājas spēkā ar datumu, kad to apstiprinājis domes izpilddirektors.

Pielikums

Gulbenes novada domes Iepirkumu nodaļas struktūra

Amats Skaits
Vadītājs 1
Iepirkuma speciālists 2