2017.gada 26.janvāra                                      Noteikumi Nr.1

Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Gulbenes novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās ievirzes iestāžu pedagogu darba samaksai

               

                                Izdoti saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 35.punktu un Ministru kabineta 2016.gada 5.jūlija noteikumu Nr.447 “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs” 14.punktu un 23. punktu

GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2017.gada 25.maija sēdē (protokols Nr. 6, 10. §)

Gulbenes novada domes 2017.gada 28.septembra sēdē (protokols Nr. 13, 8. §)

I. Vispārīgie jautājumi

1.            Noteikumi nosaka kārtību, kādā Gulbenes novada dome (turpmāk – dibinātājs) sadala valsts budžeta mērķdotāciju Gulbenes novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas pedagogu un vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās ievirzes pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (turpmāk – mērķdotācija).

2.            Mērķdotācija izglītības iestādēm tiek aprēķināta un sadalīta saskaņā ar šiem noteikumiem un citiem pedagogu darba samaksu regulējošajiem normatīvajiem aktiem.

3.            Gulbenes novada domes Finanšu un ekonomikas nodaļa nodrošina pārskatu par mērķdotācijas izlietojumu sagatavošanu un iesniegšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.            Ja objektīvu apstākļu dēļ izglītības iestāde nespēj nodrošināt noteikumos noteikto, tad izglītības iestādes vadītājs rakstiski informē Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļu (turpmāk – nodaļa), kura objektīvi izvērtē apstākļus un sniedz informāciju Gulbenes novada domes izpilddirektoram tālākā lēmuma pieņemšanai.

II. Mērķdotācijas vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai aprēķināšana un sadale

5.            Mērķdotācijas aprēķināšanā un sadalē vispārējās izglītības iestādēm pielieto šādus rādītājus:

5.1.         izglītojamo skaits izglītības pakāpē;

5.2.         izglītojamo skaitu izglītības iestādē (izņemot pirmsskolas izglītības programmas);

5.3.         izglītības iestādē īstenotās izglītības programmas.

6.            Izglītojamo skaitu izglītības pakāpē nosaka pēc Valsts izglītības informatizācijas sistēmas (turpmāk – VIIS) datu bāzē reģistrētā izglītojamo skaita.

7.            Mērķdotācijas finansējumu vispārējās izglītības iestādēm aprēķina, piemērojot Ministru kabineta noteikumos noteiktos koeficientus.

8.            Dibinātājs var noteikt mērķdotācijas rezerves fondu līdz 2 % no piešķirtās mērķdotācijas, kurš ar Gulbenes novada domes izpilddirektora rīkojumu var tikt izlietots neparedzētiem gadījumiem.

9.            Mērķdotācijas rezerves fonda neizlietotie līdzekļi pēc nodaļas priekšlikuma ar Gulbenes novada domes izpilddirektora rīkojumu tiek sadalīti proporcionāli izglītības iestādēs tarificēto pedagogu likmju skaitam ne biežāk kā divas reizes gadā.

10. Vispārējās izglītības iestāžu vadītāju vietnieku un pedagogu darba slodzi un algu laika posmam no kārtējā gada 1.septembra līdz nākamā gada 31.augustam piešķirtā finansējuma ietvaros nosaka vispārējās izglītības iestādes vadītājs.

11.          Vispārējās izglītības iestāžu vadītāju, pirmsskolas izglītības iestāžu vietnieku un metodiķu darba algas likmi nosaka dibinātājs.

11.1 Vispārējās izglītības iestāžu vadītāja darba slodzi (likmēs) nosaka, ņemot vērā izglītojamo skaitu izglītības iestādē:
11.11. izglītības iestādē, kurā izglītojamo skaits ir mazāks par 30 izglītojamajiem – 0.5 likmes;
11.12. izglītības iestādē, kurā izglītojamo skaits ir no 30 līdz 49 – 0,7 likmes;
11.13. izglītības iestādē, kurā izglītojamo skaits ir 50 un vairāk – 1.0 likme.

12.          Metodiskā darba vadības nodrošināšanai tiek paredzēts ne vairāk kā divas pedagogu mēneša darba algas likmes.

13.          Izglītības programmas (-u) īstenošanai paredzētais darba samaksas fonds vispārējās izglītības iestādei tiek aprēķināts, likmju skaitu reizinot ar Ministru kabineta noteikumos noteikto zemāko mēneša darba algas likmi pedagogam.

14.          Lai nodrošinātu finansējumu izglītības programmas mācību stundu plāna īstenošanai vispārējās izglītības iestādēm ar izglītojamo skaitu līdz 70, dibinātājs 2016./2017.mācību gadā pārdala ne vairāk kā 6% no aprēķinātā finansējuma, bet 2017./2018. mācību gadā – ne vairāk kā 4% no aprēķinātā finansējuma.

15.          Mērķdotācijas sadali veic Gulbenes novada domes izpilddirektora apstiprināta komisija.

III. Mērķdotācijas sadales principi vispārējās izglītības iestādē

16.          Vispārējās izglītības iestādes vadītājs atbild par vispārējās izglītības iestādei piešķirtās mērķdotācijas racionālu un efektīvu izlietojumu un nodrošina mērķdotācijas sadales atklātību.

17.          Vispārējās izglītības iestādes vadītājs nodrošina vispārējās izglītības iestādei piešķirtās mērķdotācijas sadali:

17.1.      izglītības programmā paredzēto mācību stundu un fakultatīvo nodarbību un to sagatavošanas apmaksai;

17.2.      piešķirtā finansējuma ietvaros darba samaksai:

17.2.1.   par klases audzināšanu;

17.2.2.   par rakstu darbu labošanu;

17.2.3.   par individuālo un grupu darbu ar izglītojamajiem un konsultācijām.

18.          Nodrošinot šo noteikumu 17.punkta prasību ievērošanu, vispārējās izglītības iestādes vadītājs saviem vietniekiem, atbalsta personālam un pedagogiem drīkst noteikt augstāku algas likmi, nekā tā ir noteikta Ministru kabineta noteikumos.

19.          Izmantojot piešķirto mērķdotāciju, vispārējām izglītības iestādēm jānodrošina:

19.1.      vispārējās izglītības iestādē īstenotajās izglītības programmās noteiktās prasības;

19.2.      veidojot apvienotās klases, vienā klasē nedrīkst apvienot vairāk kā divas klases;

19.3.      mācību priekšmeta mācīšanai nedrīkst apvienot vairāk kā divu klašu izglītojamos.

20.          Vispārējās izglītības iestādēs ar izglītojamo skaitu līdz 70 vispārējās izglītības iestādes vadību nodrošina vispārējās izglītības iestādes vadītājs, direktora vietnieku (-us) netarificē.

IV. Vispārējās izglītības iestāžu tarifikācija

21.          Nodaļa nosaka pedagogu tarifikācijai nepieciešamo dokumentāciju, tarifikāciju sarakstu sagatavošanas un iesniegšanas laikus un tarificēšanas kārtību.

22.          Atbilstoši īstenojamai izglītības programmai attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma ietvaros izglītojamo skaitam piemēro koeficientus, kuri noteikti normatīvajos aktos.

23.          Vispārējās izglītības iestādes pedagogu tarifikācijas sarakstus apstiprina izglītības iestādes vadītājs un saskaņo nodaļas vadītājs.

24.          Vispārējās izglītības iestāžu vadītāju tarifikācijas saskaņo nodaļas vadītājs un apstiprina Gulbenes novada domes izpilddirektors.

V. Valsts mērķdotācijas aprēķināšanas un sadales principi profesionālās ievirzes izglītības iestādēs

25.          Profesionālās ievirzes izglītības iestādēs izglītojamo skaits tiek ievadīts un apstiprināts VIIS datu bāzē līdz attiecīgā gada 1.oktobrim.

26.          Profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogu darba samaksu kārtējam budžeta gadam aprēķina saskaņā ar Ministru kabineta noteikumos noteikto un profesionālās ievirzes izglītības iestādē noteikto kārtību.

27.          Katra profesionālās ievirzes izglītības iestāde veido rezerves fondu līdz 2 % no paredzētās valsts mērķdotācijas, kuru izlieto:

27.1.      slimojošu pedagogu aizvietošanai;

27.2.      normatīvajos aktos noteikto pabalstu un kompensāciju izmaksai pedagogiem;

27.3.      citiem neparedzētiem gadījumiem.

28.          Profesionālās ievirzes izglītības iestādes vadītājs atbild par profesionālās ievirzes izglītības iestādei piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas un dibinātāja finansējuma racionālu un efektīvu izlietojumu un prioritārā secībā nodrošina izglītības programmā paredzēto nodarbību un to sagatavošanas apmaksu.

29.          Pedagoga darba slodzi un algu nosaka profesionālās ievirzes izglītības iestādes vadītājs, veicot tarifikāciju uz 1.septembri un 1.janvāri. Darba algas likmi profesionālās ievirzes iestāžu vadītājiem, vietniekiem un/vai metodiķiem nosaka dibinātājs uz 1.septembri.

30.          Pedagoga darba slodžu sadali, ievērojot normatīvo aktu prasības, veic profesionālās ievirzes izglītības iestādes vadītājs, saskaņojot ar profesionālās ievirzes izglītības iestādes pedagoģisko padomi.

31.          Pedagoga zemākās darba algas likmi nosaka saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

32.          Profesionālās ievirzes izglītības iestādes vadītājam ir tiesības noteikt augstāku pedagoga mēneša darba algas likmi par slodzi piešķirtās valsts mērķdotācijas finansējuma ietvaros un profesionālās ievirzes izglītības iestādes noteiktā kārtībā.

33.          Piemaksas un prēmijas pedagogam piešķir un apmēru nosaka attiecīgās profesionālās ievirzes izglītības iestādes vadītājs profesionālās ievirzes izglītības iestādes darba samaksas fonda ietvaros saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un profesionālās ievirzes izglītības iestādē izstrādāto un apstiprināto kārtību.

34.          Dibinātājs var piešķirt finansējumu pedagogu darba samaksai izglītības programmas īstenošanai.

35.          Nodaļa nosaka profesionālās ievirzes izglītības iestāžu tarifikāciju iesniegšanas laiku, saskaņošanas kārtību un nepieciešamos dokumentus.

36.          Profesionālās ievirzes izglītības iestādes vadītājs nodaļai iesniedz:

36.1.      apstiprinātu profesionālās ievirzes izglītības iestādes pedagogu tarifikāciju valsts un dibinātāja finansējumam (atsevišķi);

36.2.      apstiprinātu profesionālās ievirzes izglītības iestādes nodarbību sarakstu mācību semestrim;

36.3.      rīkojumu par pedagogu algas likmēm, ja tās noteiktas augstākas, nekā Ministru kabineta noteikumos noteiktā zemākā algas likme.

37.          Profesionālās ievirzes izglītības iestādes pedagogu tarifikācijas tiek izdrukātas no VIIS datu bāzes, un tās saskaņo nodaļa un Gulbenes novada domes Finanšu un ekonomikas nodaļas ekonomists.

38.          Profesionālās ievirzes izglītības iestādes vadītāja tarifikācija tiek izdrukāta no VIIS datu bāzes uz atsevišķas veidlapas. To saskaņo nodaļa un Gulbenes novada domes Finanšu un ekonomikas nodaļas ekonomists un apstiprina Gulbenes novada domes izpilddirektors.

VI. Noslēguma jautājumi

39.          Atzīt par spēku zaudējušiem 2016.gada 25.augusta noteikumus Nr.7 “Valsts budžeta mērķdotācijas sadales kārtība Gulbenes novada izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”.

40.                          Noteikumi stājas spēkā ar 2017.gada 1.februāri.