25.01.2018. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.1, 9.§) nolemts:

1. IZDARĪT Gulbenes novada domes 2016.gada 25.augusta noteikumos Nr.6 „Noteikumi par minimālo izglītojamo skaitu Gulbenes novada izglītības iestāžu pirmsskolas grupās” (protokols Nr.12, 6.§) šādus grozījumus:

1.1.         Izteikt noteikumu 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.1. vecumā no 1 līdz 2 gadiem:

                                4.1.1. Gulbenes pilsētā – 14;

                                4.1.2. pagastos – 10;”

1.2.         Izteikt noteikumu 4.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.2. vecumā no 2 līdz 3 gadiem:

                4.2.1. Gulbenes pilsētā -16;

                4.2.2. pagastos – 10;”

1.3.         Izteikt noteikumu 4.3.apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.3. vecumā no 3 līdz 5 gadiem:

                4.3.1. Gulbenes pilsētā – 18;

                4.3.2. pagastos – 12;”

1.4.         Izteikt noteikumu 4.4.apakšpunktu šādā redakcijā:

“4.4. vecumā no 5 līdz 7 gadiem:

                4.4.1.Gulbenes pilsētā – 18;

                4.4.2. pagastos – 12.”

1.5.         Izteikt noteikumu 7.1 punktu šādā redakcijā:

„7.1 Pēc izglītības iestādes (izņemot pirmsskolas izglītības iestādes) iniciatīvas var veidot divas grupas, ja kopējais pirmsskolas vecuma bērnu skaits ir vismaz 22 bērni, ar nosacījumu, ka grupā, kurā pirmsskolas izglītības programmu apgūst bērni vecumā no 5 līdz 7 gadiem, ir vismaz 10 bērni.”

2. Lēmums stājas spēkā 2018.gada 1.jūnijā.