Gulbenes novada domes Administratīvās komisijas nolikums

Apstiprināts 2012.gada 24.maija Gulbenes novada domes sēdē (prot.Nr.9, 38.§)

 Grozījumi 2012.gada 27.decembra Gulbenes novada domes sēdē (prot.Nr.21, 43.§)

 

I. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Gulbenes novada domes Administratīvā komisija, turpmāk – Komisija, ir koleģiāla institūcija, kas tiek izveidota uz Gulbenes novada domes, turpmāk – Dome, pilnvaru laiku, un ir padota Domei. Komisija tiek uzturēta no Domes budžeta līdzekļiem.

2. Komisija savā darbībā ievēro starptautiskos tiesību aktus, vispārējos tiesību principus, Latvijas Republikas Satversmi, Latvijas Republikas tiesību aktus, Domes saistošos noteikumus un lēmumus, kā arī šo nolikumu.

3. Komisija, saskaņā ar savu kompetenci, izskata un pieņem lēmumus administratīvo pārkāpumu lietās, turpmāk – APL, kas ir piekritīgas Komisijai izskatīšanai.

II. KOMISIJAS GALVENIE UZDEVUMI

4. Komisijas galvenie uzdevumi, izskatot APL:

4.1. bez kavēšanās, savlaicīgi, vispusīgi un objektīvi noskaidrot katras APL apstākļus, izlemt lietu stingrā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem;

4.2. noskaidrot administratīvā pārkāpuma izdarījušas personas vainas pakāpi konkrētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanā, to, vai šo personu var saukt pie administratīvās atbildības, vai ir atbildību mīkstinoši vai pastiprinoši apstākļi, vai ir nodarīts mantisks zaudējums;

4.3. ņemt vērā citus apstākļus, kam ir nozīme lietas pareizā izlemšanā.

5. Kontrolēt un nodrošināt APL pieņemto lēmumu pareizu un savlaicīgu izpildi.

6. Komisijai iesniegt attiecīgajām institūcijām un amatpersonām ieteikumus administratīvos pārkāpumus veicinošo apstākļu novēršanai, ja, izskatot APL, tiek konstatēti administratīvā pārkāpuma cēloņi, kā arī apstākļi, kas veicina administratīvā pārkāpuma izdarīšanu.

7. Apkopot un analizēt informāciju par administratīvo pārkāpumu cēloņiem un to dinamiku, pēc Domes priekšsēdētaja pieprasījuma informēt Domi.

8. Pētīt un izmantot citu pašvaldību un ārvalstu pieredzi administratīvo pārkāpumu profilakses jomā.

9. Atbilstoši Komisijas kompetencei, sniegt informāciju, veikt izskaidrojošu darbu un palīdzību Gulbenes novada iedzīvotājiem.

10. Izskatīt un pieņemt lēmumus APL, pamatojoties uz sastādītājiem administratīvajiem pārkāpuma protokoliem un materiāliem par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem.

11. Izskatīt Komisijai adresētos fizisko un juridisko personu iesniegumus, sniegt atbildi iesniedzējiem.

III. KOMISIJAS TIESĪBAS

12. Pieprasīt un saņemt no valsts, pašvaldību un citām institūcijām nepieciešamo informāciju Komisijas kompetencē esošo jautājumu risināšanai.

13. Objektīvu iemeslu dēļ atlikt lietas izskatīšanu papildus informācijas savākšanai vai lietas noskaidrošanai.

14. Nepieciešamības gadījumā uzaicināt speciālistus piedalīties Komisijas sēdēs.

15. Piedalīties Domes sēdēs un iesniegt lēmuma projektus Komisijas kompetencē esošajos jautājumos.

16. Pārstāvēt Komisijas intereses tiesā un citās institūcijās APL ar Domes pilnvarojumu.

IV. KOMISIJAS STRUKTŪRA UN AMATPERSONU KOMPETENCE

17. Komisijas skaitlisko un vārdisko sastāvu nosaka un apstiprina Dome.

18. Komisijas priekšsēdētāju, komisijas priekšsēdētāja vietnieku un sekretāru ievēl Komisijas locekļi no sava vidus ar vienkāršu balsu vairākumu.

19. Komisijas sastāvā ir komisijas priekšsēdētājs, komisijas priekšsēdētāja vietnieks un 3 (trīs) locekļi, kur viens no Komisijas locekļiem pilda arī sekretāra pienākumus.

20. Komisijas priekšsēdētājs:

20.1. plāno, organizē un vada Komisijas darbu atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem un šim nolikumam;

20.2. sasauc un vada Komisijas sēdes, apstiprina sēžu darba kārtību;

20.3. nozīmē personu, kura veic sekretāra pienākumus, sekretāra prombūtnes laikā;

20.4. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Komisiju pašvaldībā, valsts un sabiedriskajās institūcijās;

20.5. nodrošina Komisijas rīcībā nodoto materiālo vērtību saglabāšanu;

20.6. atbild par Komisijas locekļu kvalifikācijas un profesionālā līmeņa paaugstināšanu;

20.7. koordinē Komisijas sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijām;

20.8. kontrolē Komisijas pieņemto lēmumu izpildi;

20.9. nodrošina Komisijas kompetencē esošo Domes lēmumu, Domes priekšsēdētāja un Domes izpilddirektora rīkojumu projektu sagatavošanu;

20.10. organizē un nodrošina Domei iesniedzamo priekšlikumu sagatavošanu jautājumos, kas ir Komisijas kompetencē;

20.11. paraksta Komisijas sagatavotus dokumentus;

20.12. atbild par Komisijas dokumentu glabāšanu, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma tiesību normas.

21. Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

21.1. pilda Komisijas priekšsēdētāja pienākumus Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā;

21.2. veic citus uzdevumus Komisijas sekmīgas darbības nodrošināšanai, ko viņam uzdevis Komisijas priekšsēdētājs.

22. Komisijas sekretārs:

22.1. organizē Komisijas darbu;

22.2. kārto Komisijas lietvedību (izsauc uz Komisijas sēdēm izskatāmās APL dalībniekus, sagatavo sēžu darba kārtību, veic APL sagatavošanu izskatīšanai Komisijas sēdē, sagatavo lēmumu projektus APL, nodrošina administratīvo pārkāpumu lietās pieņemto lēmumu izsniegšanu vai nosūtīšanu adresātiem);

22.3. pieaicina personas, kuru piedalīšanās Komisijas sēdē ir obligāta vai nepieciešama;

22.4. (izslēgts);

22.5. paraksta Komisijas sagatavotus dokumentus, ja to paredz Latvijas Republikas tiesību akti;

22.6. nodod labprātīgai un piespiedu izpildei lēmumus par administratīvā soda uzlikšanu un kontrolē to pareizu un tūlītēju izpildi;

22.7 kārto Komisijas lietvedību un atbild par Komisijas dokumentu glabāšanu, izmantošanu un pieejamību līdz nodošanai Domes arhīvā;

22.8. sagatavo Komisijas darba pārskatus;

22.9. nodrošina informācijas ievadīšanu Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centram par APL pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi, par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem, pamatojoties uz Sodu reģistra likumu un 2006.gada 22.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.687 „Kārtība un apjoms, kādā iesniedzamas ziņas Sodu reģistram un izsniedzamas Sodu reģistrā iekļautās ziņas”;

22.10. nodrošina iespēju APL iesaistītajām personām iepazīties ar APL materiāliem saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām tiesību normām;

22.11. veic citus uzdevumus Komisijas darbības nodrošināšanai.

23. Komisijas locekļi:

23.1. piedalās Komisijas sēdēs, pieņem lēmumus balsojot;

23.2. savas kompetences ietvaros izskata APL;

23.3. iesniedz priekšlikumus Komisijas darba uzlabošanai, kā arī pasākumu veikšanai administratīvo pārkāpumu un to veicinošu cēloņu novēršanai.

V. KOMISIJAS DARBA ORGANIZĀCIJA

24. Saņemtās APL un materiāli par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem reģistrē Domes lietvedības sekretāre saskaņā ar vispārīgiem lietvedības noteikumiem.

25. Par Komisijas darbības un pieņemto lēmumu tiesiskumu atbild tās locekļi.

26. Komisijas sēdes tiek sasauktas ne retāk kā vienu reizi nedēļā.

27. Komisiju sēdes ir atklātas, izņemot tiesību aktos noteiktos gadījumus. Slēgtās sēdes var notikt, ja par to Komisija pieņem motivētu lēmumu.

28. Komisijas sēdes notiek Domes telpās Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV - 4401. Nepieciešamības gadījumā Komisija nodrošina izbraukuma sēdes Gulbenes novada pagastu pārvaldēs.

29. (izslēgts).

30. Komisija lēmumu pieņem sēdē, atklāti balsojot, bez administratīvā pārkāpuma izdarījušas personas un citu APL iesaistīto personu klātbūtnes. Pieņemtais lēmums tiek paziņots APL ieinteresētajām personām uzreiz pēc lēmuma pieņemšanas. Komisijas lēmums tiek pieņemts ar klātesošo komisijas locekļu balsu vairākumu. Balsīm daloties, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss.

31. Komisijas priekšsēdētāju, Komisijas priekšsēdētāja vietnieku un Komisijas locekļus Dome var izslēgt no Komisijas, ja kāds no Komisijas sastāva trīs reizes pēc kārtas neattaisnojošu iemeslu dēļ neierodas uz Komisijas sēdēm.

32. APL pieņemto lēmumu var pārsūdzēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

VI. CITI NOTEIKUMI

33. Komisijas locekļi par darbu Komisijā ir tiesīgi saņemt atlīdzību Domes noteiktajā apmērā vienu reizi mēnesī līdz 5.datumam par iepriekšējo mēnesi.

34. Komisija savā darbībā nodrošina ar APL saistītās informācijas neizpaušanu trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.

35. Komisija savā darbībā ievēro ētikas un morāles normas.

35.1 Grozījumus vai papildinājumus nolikumā var ierosināt jebkurš no Komisijas sastāva.

35.2 Priekšlikumus par grozījumiem un papildinājumiem nolikumā izskata un apstiprina Domes sēdē.

36. Komisijas darbību izbeidz, ja par to tiek pieņemts attiecīgs Domes lēmums.

37. Atzīt par spēku zaudējušu 2009.gada 7.jūlija Gulbenes novada domes sēdē apstiprināto Gulbenes novada domes Administratīvās komisijas nolikumu (protokols Nr.3, 3.§).