Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, Vispārējā izglītības likuma 8., 9.pantu.

APSTIPRINĀTS

Gulbenes novada domes 2009. gada 13.augusta sēdē (prot.Nr.6, 38. §)

GROZĪJUMI

Gulbenes novada domes 2010. gada 25.februāra sēdē (prot.Nr.2, 26. §)

Gulbenes novada domes 2011. gada 24.februāra sēdē (prot.Nr.2, 11. §)

Gulbenes novada domes 2014.gada 24.jūlija sēdē (prot.Nr.15, 28.§)

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. Stāķu pamatskola (turpmāk tekstā - Skola) ir Gulbenes novada domes ( turpmāk tekstā – Dibinātājs) dibināta izglītības iestāde.

2. Skola darbojas saskaņā ar Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, citiem ar izglītības jautājumiem saistītiem normatīvajiem aktiem, kā arī Skolas nolikumu.

3. Skola ir juridiska persona, tai ir noteikta parauga veidlapa, zīmogs ar Gulbenes novada ģerboni, zīmogs ar papildināto mazo Latvijas valsts ģerboni.

Skolai ir sava simbolika – karogs.

4. Skolas juridiskā adrese: „Stāķi – 7”, p/n. Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads, LV 4417.

5. Skolas struktūrshēma noteikta Skolas nolikuma pielikumā.

DARBĪBAS PAMATVIRZIENS, MĒRĶI UN UZDEVUMI

6. Skolas darbības pamatvirziens ir mācību un audzināšanas process.

7. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošinātu valsts pamatizglītības standartā noteikto pamatizglītības mērķu sasniegšanu.

8. Skolas uzdevumi:

8.1. Realizēt vispārējās pamatizglītības programmu;

8.2. Dot iespējas skolēnu pašizpausmei, realizējot interešu izglītības programmas;

8.3. Pilnveidot materiālo bāzi kvalitatīvas izglītības ieguvei;

8.4. Audzināt ētiskās un estētiskās pamatvērtības.

ĪSTENOJAMĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

9. Mācību un audzināšanas darbību reglamentējošs dokuments ir izglītības programma.

10. Skola īsteno licencētu vispārējās pamatizglītības programmu, kods 21011111. Skola var īstenot speciālās izglītības un pedagoģiskās korekcijas programmas.

11. Skola var īstenot interešu izglītības programmas, saskaņojot tās ar Dibinātāju.

IZGLĪTĪBAS PROCESA ORGANIZĀCIJA

12. Skolēnu uzņemšana un pārcelšana nākamajā klasē notiek Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

13. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada sākuma un beigu laiku nosaka Ministru kabinets.

14. Papildus brīvdienas februārī 1. klasei (1 nedēļu) nosaka Skolas direktors, saskaņojot ar Dibinātāju.

15. Maksimālo dienas un nedēļas mācību stundu slodzi nosaka Vispārējās izglītības likums.

16. Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību stundas ilgums ir 40 minūtes.

17. Mācību stundu slodzes sadalījumu skolēniem pa nedēļas dienām nosaka Skolas direktora apstiprināts mācību priekšmetu stundu saraksts. Mācību priekšmetu stundu saraksts ir patstāvīgs visu semestri, operatīvas izmaiņas tajā var veikt direktora vietnieks izglītības jomā, par izmaiņām savlaicīgi informējot pedagogus un skolēnus.

18. Starpbrīžu ilgums 10 minūtes, pusdienu starpbrīži pēc 4.un 5. mācību stundas 20 minūtes. Pirmdienās un otrdienās pēc otrās mācību stundas starpbrīži- 20 minūtes.

19. Mācību nedēļas ilgums ir 5 dienas.

20. Pamatizglītības programmā noteiktās fakultatīvās nodarbības tiek organizētas, ievērojot vecāku aptauju vairākuma principu un nav iekļaujamas mācību priekšmetu stundu sarakstā.

21. Līdz 5 mācību dienām mācību gadā Skola var izmantot mācību ekskursijām, mācību olimpiādēm, projektiem, sporta pasākumu un citu ar mācību un audzināšanas darbību saistīto pasākumu organizēšanai.

22. Pamatojoties uz vecāku iesniegumiem, Skolā 1. – 4. klasēm var organizēt pagarinātās dienas grupas. Grupas darbību nosaka Skolas pagarinātās dienas grupas reglaments.

23. Skolēnu mācību sasniegumi tiek vērtēti saskaņā ar Valsts pamatizglītības standarta prasībām un kārtību par skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu Skolā.

24. Skolā darbojas Skolas bibliotēka, tās darbību nosaka Skolas bibliotēkas reglaments.

25. Skolā darbojas internāts, tā darbību nosaka Skolas internāta reglaments.

251. Skolā darbojas sporta halle, tās darbību nosaka Sporta halles reglaments.

IZGLĪTOJAMO, PEDAGOGU UN CITU DARBINIEKU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

26. Skolēnu tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums un Skolas iekšējās kārtības noteikumi.

27. Skolu vada direktors, kuru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņem darbā un atbrīvo no tā Dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

28. Detalizēti skolas pedagogu (tai skaitā direktora) tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Skolas darba kārtības noteikumi, darba līgumi un amatu apraksti.

29. Skolas tehnisko, saimniecisko un citu darbinieku tiesības un pienākumi noteikti Darba likumā, Skolas darba kārtības noteikumos, darba līgumos un amatu aprakstos.

SKOLAS PADOME, KOMISIJAS UN PAŠPĀRVALDE

30. Skolas padome tiek izveidota sabiedrības, skolas un vecāku sadarbības nodrošināšanai, skolas darbības vispārīgo virzienu izstrādāšanai. Tā darbojas saskaņā ar Stāķu pamatskolas padomes reglamentu.

31. Skolas pedagoģiskā padome tiek izveidota dažādu ar izglītības procesu saistītu jautājumu koleģiālai risināšanai. Tās sastāvā ir visi Skolā strādājošie pedagogi. Pedagoģisko padomi vada direktors, tās lēmumi stājas spēkā ar direktora rīkojumu. Tā darbojas saskaņā ar Stāķu pamatskolas pedagoģiskās padomes reglamentu.

32. Metodiskās komisijas tiek izveidotas izglītības programmu noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai. Atsevišķu mācību priekšmetu vai radniecīgu mācību priekšmetu pedagogi tiek apvienoti metodiskajās komisijās ar direktora rīkojumu. Tās darbojas pamatojoties uz

Stāķu pamatskolas metodisko komisiju reglamentu.

33. Skolēnu pašpārvalde ir sabiedriska izglītojamo institūcija. To ar Skolas vadības atbalstu veido skolēni pēc savas iniciatīvas. Tās izveidošanas kārtība un kompetence noteikta Stāķu pamatskolas skolēnu pašpārvaldes reglamentā.

SKOLAS SAIMNIECISKĀ DARBĪBA UN FINANSĒŠANAS KĀRTĪBA

34. Skolas finanšu līdzekļus veido:

34.1.Valsts mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un daļējai mācību grāmatu iegādei;

34.2.Dibinātāja budžeta līdzekļi;

34.3.Papildu finansu līdzekļi, kurus Skola var saņemt no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu veidā, kas tiek ieskaitīti Dibinātāja speciālajā kontā.

35. Ziedotie finansu līdzekļi izmantojami Skolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, Skolas aprīkojuma iegādei. Par ziedoto līdzekļu izmantošanu lemj Skolas padome, par to informējot vecākus informācijas lapiņā, kopsapulcē.

36. Skola var saņemt dāvinājumus no fiziskām un juridiskām personām. Par ziedojumiem, kas saņemti mantas veidā (dāvinājumi), sastāda pieņemšanas aktu, kurā norāda dāvināto mantu daudzumu un kvalitatīvos rādītājus, kā arī dāvinājuma vērtību naudas izteiksmē, un iegrāmato šīs materiālās vērtības atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām.

37. Pulciņu skolotāju darba samaksa tiek finansēta no valsts mērķdotācijas un Dibinātāja budžeta.

38. Skolas internāta darbību finansē Dibinātājs.

39. Skolas finanšu un grāmatvedības operācijas veic Dibinātāja grāmatvedība.

40. Atbilstoši likumdošanai Skolas direktors ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu skolai nepieciešamo darbu veikšanu.

41. Skola var iznomāt telpas, slēdzot līgumu ar iznomātāju, ja tas netraucē pamatizglītības, interešu izglītības programmu īstenošanā, skolas pasākumu organizēšanā.

SKOLAS IEKŠĒJO NORMATĪVO AKTU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA, SKOLAS DARBĪBAS TIESISKUMA NODROŠINĀŠANA, ADMINISTRATĪVO AKTU UN FAKTISKĀS RĪCĪBAS APSTRĪDĒŠANA

42. Skola, saskaņā ar Skolas nolikumu patstāvīgi izstrādā Skolas iekšējos normatīvos aktus, kurus apstiprina Skolas direktors:

42.1. Skolas izglītības programmas, saskaņojot ar Dibinātāju;

42.2. Skolas darba kārtības noteikumus un grozījumus tajos, saskaņojot ar Skolas darbinieku arodbiedrību;

42.3. Skolas iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus tajos, saskaņojot ar Skolas padomi;

42.4. Skolas padomes reglamentu, saskaņojot ar Skolas padomi;

42.5. Skolas skolēnu pašpārvaldes reglamentu un grozījumus tajos, saskaņojot ar Skolas skolēnu pašpārvaldi;

42.6. .Skolas pedagoģiskās padomes reglamentu un grozījumus tajā, saskaņojot ar Skolas pedagoģisko padomi;

42.7. Skolas bibliotēkas reglamentu un grozījumus tajā, saskaņojot ar Skolas pedagoģisko padomi;

42.8.Skolas metodisko komisiju reglamentu un grozījumus tajā, saskaņojot ar pedagoģisko padomi;

42.9.Skolas pagarinātās dienas grupas reglamentu un grozījumus tajā, saskaņojot ar skolas pedagoģisko padomi;

42.10. Skolas internāta reglamentu un grozījumus tajā, saskaņojot ar Dibinātāju;

42.11. Kārtību par skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanu Skolā un grozījumus tajos, saskaņojot ar Skolas pedagoģisko padomi;

42.12.Skolas pedagogu darba kvalitātes izvērtēšanas kārtību un grozījumus tajā, saskaņojot ar Skolas pedagoģisko padomi;

42.13. Skolas pedagogu darba algas piemaksu noteikšanas kārtību un grozījumus tajā;

42.14. Skolas arhīva reglamentu un grozījumus tajā;

42.15. Skolas attīstības plānu un grozījumus tajā, apstiprina Dibinātājs, saskaņojot ar Skolas padomi.

43. Skolas darbības tiesiskumu nodrošina Skolas direktors.

44. Skolas direktors pieņem lēmumu par privātpersonu apstrīdēto Skolas darbinieku faktisko rīcību.

45. Skolas direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību privātpersonas var apstrīdēt Dibinātājam – Gulbenes novada domē.

SKOLAS REORGANIZĀCIJA UN LIKVIDĀCIJA

46. Skolu reorganizē vai likvidē Dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

SKOLAS NOLIKUMA UN TĀ GROZĪJUMU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

47. Skolas nolikumu vai grozījumus tajā izdod Skolas direktors, pēc izskatīšanas Skolas padomē, saskaņojot ar Dibinātāju.

48. Grozījumus skolas nolikumā var izdarīt:

49.1. pēc Dibinātāja ierosinājuma;

49.2. pēc Skolas padomes ierosinājuma;

49.3. pēc Skolas pedagoģiskās padomes ierosinājuma.

50. Skolas nolikuma vai nolikuma grozījumu projekts uzskatāms par saskaņotu, ja mēneša laikā pēc Skolas nolikuma vai nolikuma grozījumu projekta nosūtīšanas, no Dibinātāja nav saņemti rakstveida iebildumi.

CITI TIESĪBU AKTOS NOTEIKTIE SKOLAS PIENĀKUMI

51. Skola, atbilstoši Valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām noteiktā laikā sagatavo atskaites un iesniedz Dibinātājam un Izglītības un zinātnes ministrijai.

52. Skola savā darbībā ievēro darba, elektro, ugunsdrošību un higiēnas normas, atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem.

PIELIKUMS Stāķu pamatskolas nolikumam

SKOLAS STRUKTŪRA

staku pamatsk str