GULBENES 2.VIDUSSKOLAS

NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu.

APSTIPRINĀTS

Gulbenes novada domes 2013.gada 27.jūnija sēdē Nr.9, 35.§

GROZĪJUMI

Gulbenes novada domes 2016.gada 28.janvāra sēdē Nr.1, 7.§

Gulbenes novada domes 2016.gada 24.novembra sēdē Nr.16, 5.§

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.         Gulbenes novada Gulbenes 2.vidusskola (turpmāk tekstā – Skola) ir Gulbenes novada domes (turpmāk tekstā – Dibinātājs) dibināta izglītības iestāde vispārējās pamatizglītības, speciālās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, interešu izglītības programmas īstenošanai.

2.         Skola darbojas saskaņā ar Izglītības likumu, Vispārējās izglītības likumu, citiem ar izglītības jautājumiem saistītiem normatīvajiem aktiem, kā arī Skolas nolikumu.

3.         Skolai ir juridiskas personas statuss, tai ir sava simbolika (karogs, logo), zīmogs ar Gulbenes novada ģerboņa attēlu un Skolas pilnu nosaukumu, kā arī noteikta parauga veidlapas.

4.         Mācības Skolā notiek valsts valodā.

5.         Skolas juridiskā adrese Līkā iela 21, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

5.1      Skolā darbojas struktūrvienība – internāts – atbilstoši Skolas direktora apstiprinātam struktūrvienības nolikumam.

DARBĪBAS MĒRĶI, PAMATVIRZIENI UN UZDEVUMI

6.         Skolas darbības mērķis ir veidot visiem izglītojamajiem pieejamu laikmetīgu izglītības vidi un īstenot izglītības procesu, kurš nodrošina pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu, radot izglītojamajiem iespēju turpināt izglītību citā izglītības pakāpē.

7.         Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.

8.         Skolas galvenie uzdevumi ir:

8.1.      īstenot licencētās vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības un interešu izglītības programmas, to mērķus un uzdevumus;

8.2.      savā darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas, diferenciācijas, sistemātiskuma principus;

8.3.      ar pedagoģiskā kolektīva organizatorisko un metodisko darbu virzīt izglītojamos uz apzinātu un mērķtiecīgu mācīšanos, radošuma attīstību sagatavojot viņus aktīvai līdzdalībai dzīvē, veidot prasmes lēmumu pieņemšanā, gatavību un spēju uzņemties atbildību;

8.4.      izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina garīgas un fiziski attīstītas personības veidošanos un izpratni par veselīgu dzīvesveidu;

8.5.      sadarboties ar izglītojamo vecākiem (personām, kas realizē vecāku varu, turpmāk tekstā - vecākiem), lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības ieguvi visiem Skolas izglītojamajiem;

8.6.      izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām nodrošināt speciālās izglītības programmas apguvi, veicināt integrēšanos vispārizglītojošā skolā. Nodrošināt izglītojamo pedagoģiski psiholoģisko un medicīnisko korekciju, sagatavot dzīvei un darbam sabiedrībā;

8.7.      veicināt izglītojamo, pedagogu un vecāku tālākizglītošanos, iesaistīšanos pašvaldības, valsts un starptautiskajos projektos;

8.8.      sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām.

ĪSTENOJAMĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

9.         Mācību un audzināšanas darbību reglamentējošs dokuments ir izglītības programma.

10.       Skola īsteno šādas licencētās izglītības programmas:

10.1.    vispārējās pamatizglītības programmu, kods 21011111;

10.2.    vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu, kods 31011011;

10.3.    vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (Komerczinībās), kods 31011011;

10.3.1 vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu (Valsts aizsardzības mācība), kods 31011011.

10.3.2 Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu, kods 31013011.

10.4.    speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611;

10.5.    speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015811 (A, B, C līmenis);

11.       Skola īsteno interešu izglītības programmas, saskaņojot tās ar Dibinātāju.

IZGLĪTĪBAS PROCESA ORGANIZĀCIJA

12.       Izglītojamo uzņemšana un pārcelšana nākamajā klasē notiek Ministru kabineta noteiktā kārtībā.

13.       Vispārējās vidējās izglītības programmās uzņem izglītojamos, kuru sekmju izrakstā izglītojamā sasniegumu vērtējums visos mācību priekšmetos nav zemāks par četrām ballēm, izņēmuma gadījumos pēc pārrunām ar jaunieti un viņa vecākiem uz noteiktu pārbaudes laiku.

14.       Izglītojamā pārcelšana no vienas paralēlklases uz otru, no vienas izglītības programmas uz citu notiek, saskaņā ar vecāku vai izglītojamā (ja viņš sasniedzis 18 gadu vecumu) iesniegumu un direktora rīkojumu.

15.       Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada, semestra sākumu un beigu laiku nosaka Ministru kabinets.

16.       Izglītojamo brīvdienu laiku nosaka Ministru kabinets. Papildu brīvdienas februārī 1. klasei (vienu nedēļu) nosaka Skolas direktors.

17.       Maksimālo dienas un nedēļas mācību stundu slodzi nosaka Vispārējās izglītības likums.

18.       Mācību darba pamatvienība ir darba nedēļa. Darba nedēļas ilgums ir 5 darba dienas.

19.       Mācību darba organizācijas pamatforma ir mācību stunda. Mācību stundas ilgums ir 40 minūtes.

20.       Mācību priekšmetu stundu slodzes sadalījumu izglītojamajiem pa nedēļas dienām nosaka Skolas direktora apstiprināts mācību priekšmetu stundu saraksts. Mācību priekšmetu stundu saraksts ir pastāvīgs visu semestri, operatīvas izmaiņas tajos var veikt Skolas direktors vai viņa vietnieks izglītības jomā, par izmaiņām savlaicīgi informējot pedagogus un izglītojamos.

21.       Pamatizglītības programmā noteiktās fakultatīvās nodarbības tiek organizētas pēc atsevišķa saraksta, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem.

22.       Pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmā noteiktās individuālā darba konsultācijas tiek organizētas pēc atsevišķa saraksta.

23.       Izglītojamiem, kuriem pēc sertificēta ģimenes ārsta vai Ārstu konsultatīvās komisijas (turpmāk - ĀKK) slēdziena nepieciešama mājas apmācība, tā tiek nodrošināta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem.

24.       Katrā klasē viena stunda nedēļā ir klases audzinātāja stunda, kurā pārrunājamās tēmas nosaka Skolas izglītības programma un audzināšanas darba virzieni.

25.       Izglītojamo papildizglītošanu (interešu izglītības nodarbības un citas nodarbības ārpus izglītības programmām) Skola veic pēc mācību stundām, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem.

26.       Pamatojoties uz vecāku iesniegumiem, 1.- 4. klašu izglītojamajiem var tikt organizēta pagarinātās dienas grupa (turpmāk – PG). PG darbību nosaka direktora apstiprināta pagarinātās dienas grupas darba organizēšanas kārtība.

27.       Ar Skolas pedagoģiskās padomes ieteikumu direktoram ir tiesības noteikt ne vairāk kā divus mācību gada nobeiguma pārbaudes darbus 5.,7.,8.,10. un 11.klasē.

28.       Skolā ir noteikta kārtība Zinātniski pētniecisko darbu izstrādē un aizstāvēšanā.

29.       Izglītojamo mācību sasniegumi tiek vērtēti saskaņā ar Valsts pamatizglītības standarta un vispārējās vidējās izglītības standarta prasībām un skolas izstrādāto kārtību par izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu.

30.       Projektu nedēļas laiku un norises kārtību nosaka Skolas metodiskā padome un apstiprina Skolas direktors.

31.       Skolā darbojas Skolas bibliotēka, kuras darbību nosaka Skolas bibliotēkas reglaments.

32.       Ne vairāk kā 10 dienas mācību gada laikā katra klase var izmantot mācību ekskursijām, projektiem, sporta pasākumiem un citiem ar izglītības procesu saistītiem pasākumiem.

SKOLAS PADOMES, PEDAGOĢISKĀS PADOMES, METODISKĀS KOMISIJAS, METODISKĀS PADOMES, ATBALSTA GRUPAS UN LĪDZPĀRVALDES IZVEIDOŠANAS KĀRTĪBA UN KOMPETENCE

33.       Skolas padome tiek izveidota sadarbības nodrošināšanai starp Skolu, vecākiem (personām, kas realizē vecāku varu) un sabiedrību. Tās izveidošanas kārtība un kompetence noteikta Skolas padomes reglamentā.

34.       Skolas pedagoģiskā padome tiek izveidota dažādu ar izglītības procesu saistītu jautājumu koleģiālai risināšanai. Pedagoģisko padomi vada Skolas direktors, tās sastāvā ietilpst visi Skolā strādājošie pedagogi, izglītības psihologs, sociālais pedagogs, logopēds, pedagoga palīgs un medicīnas darbinieks. Tās uzdevumi un kompetence noteikta Skolas pedagoģiskās padomes reglamentā.

35.       Metodiskās komisijas tiek izveidotas izglītības programmu noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai. Atsevišķu mācību priekšmetu vai vairāku radniecīgu mācību priekšmetu pedagogi tiek apvienoti metodiskajā komisijās ar Skolas direktora rīkojumu. Metodiskās komisijas darbību koordinē metodiskā padome.

36.       Metodiskās padomes (turpmāk – Padome) mērķis ir regulāri, mērķtiecīgi, pilnveidotu pedagogu profesionālās kompetences, palīdzēt apzināt, izprast izglītības prioritātes un veikt darbības to ieviešanai praksē. Metodisko padomi veido direktors, izglītošanās jomu metodisko komisiju un grupu vadītāji, Skolas bibliotekārs, psihologs, direktora vietnieki. Padomes darbu nosaka direktora apstiprināts reglaments.

37.       Atbalsta grupa tiek izveidota, lai sniegtu vispusīgu atbalstu izglītojamajiem, kam ir problēmas mācībās, uztverē, attiecībās ar pieaugušajiem un vienaudžiem, kā arī viņu vecākiem un skolas darbiniekiem. Atbalsta grupu vada direktora vietnieks izglītības jomā, tās sastāvā ietilpst izglītības psihologs, sociālais pedagogs, speciālais pedagogs, pedagoga palīgs, logopēds un medicīnas darbinieks. Tās uzdevumi un kompetence noteikta Atbalsta grupas darbības kārtībā.

38.       Skolēnu līdzpārvalde ir sabiedriska izglītojamo institūcija. To ar Skolas vadības atbalstu veido izglītojami pēc savas iniciatīvas. Tās izveidošanas kārtība un kompetence noteikta Skolēnu līdzpārvaldes reglamentā.

IZGLĪTOJAMO TIESĪBAS UN PIENĀKUMI, PEDAGOGU UN CITU DARBINIEKU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

39.       Izglītojamo tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums un detalizēti Skolas iekšējās kārtības noteikumi.

40.       Skolu vada direktors, kuru normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieņem darbā un atbrīvo no tā Dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

41.       Detalizēti Skolas pedagogu (tai skaitā direktora, direktora vietnieku) tiesības un pienākumus nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Skolas darba kārtības noteikumi, darba līgumi un amatu apraksti.

42.       Skolas tehnisko darbinieku, saimniecisko un citu darbinieku pienākumi un tiesības noteiktas Darba likumā, Skolas darba kārtības noteikumos, darba līgumos un amata aprakstos.

43.       Skolas tehniskajiem, saimnieciskajiem un citiem darbiniekiem ir tiesības izteikt priekšlikumus Skolas attīstībai un iekšējās kārtības nodrošināšanai u.c.

SKOLAS IEKŠĒJO NORMATĪVO AKTU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA, SKOLAS DARBĪBAS TIESISKUMA NODROŠINĀŠANA, ADMINISTRATĪVO AKTU UN FAKTISKĀS RĪCĪBAS APSTRĪDĒŠANA

44.       Skola saskaņā ar Skolas nolikumu patstāvīgi izstrādā iekšējos normatīvos aktus, kurus apstiprina Skolas direktors:

44.1.    Skolas izglītības programmas, saskaņojot ar Dibinātāju.

44.2.    Skolas darba kārtības noteikumus, saskaņojot ar Skolas arodbiedrības vietējo komiteju.

44.3.    Iekšējās kārtības noteikumus, saskaņojot ar Skolas padomi un Skolēnu līdzpārvaldi.

44.3.1 Internāta iekšējās kārtības noteikumus, saskaņojot ar Skolas padomi.

44.4.    Skolas attīstības plānu, saskaņojot ar Skolas padomi un Dibinātāju.

44.5.    Gada darba plānu, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi.

44.6.    Skolas padomes reglamentu, saskaņojot ar Skolas padomi.

44.7.    Pedagoģiskās padomes reglamentu, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi.

44.8.    Skolēnu līdzpārvaldes reglamentu, saskaņojot ar Skolas padomi.

44.9.    Metodiskās padomes reglamentu, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi.

44.10.  Metodisko komisiju reglamentu, saskaņojot ar Metodisko padomi.

44.11.  Atbalsta grupas darbības kārtību, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi,

44.12.  Kārtību par izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanu, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi.

44.13.  /izslēgts/

44.14.  Pedagogu darba kvalitātes piemaksu kārtību, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi.

44.15.  Skolas lietu nomenklatūru, saskaņojot ar Arhīvu pārvaldi.

44.16.  Tarifikāciju un izmaiņas tajā, saskaņojot ar Izglītības pārvaldi

44.17.  Mācību priekšmetu stundu un nodarbību sarakstu,

44.18.  Pagarinātās darba dienas grupas darba noteikumus,

44.19.  Skolas bibliotēkas reglamentu,

44.20.  Arhīva veidošanas noteikumus,

44.21.  Ekspertu komisijas darbības noteikumus,

44.22.  Skolas lietvedības kārtību,

44.23.  Zinātniski pētniecisko darbu izstrādes kārtību un grozījumus tajos.

44.24.  Skolas darbības tiesiskumu nodrošina Skolas direktors.

44.25.  Skolas direktors pieņem lēmumu par privātpersonu apstrīdēto Skolas darbinieku faktisko rīcību.

44.26.  Skolas direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību privātpersonas var apstrīdēt Dibinātajam – Gulbenes novada domē.

SKOLAS SAIMNIECISKĀ DARBĪBA UN FINANSĒŠANAS AVOTI UN KĀRTĪBA

45.       Skolas finanšu līdzekļus veido:

45.1.    valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai;

45.2.    pašvaldības budžeta līdzekļi;

45.3.    papildu finanšu līdzekļi, kurus Skola var saņemt no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu vai dāvinājuma veidā.

46.       Interešu izglītības programmu finansēšanai nepieciešamie līdzekļi tiek saņemti no valsts un pašvaldību budžeta, bet atsevišķu interešu izglītības programmu finansēšanai var tikt izmantoti arī izglītojamo vecāku līdzekļi.

47.       Par ziedojumiem, kas saņemti Skolā mantas veidā (dāvinājumi) sastāda pieņemšanas-nodošanas aktu, kurā norāda dāvināto mantu daudzumu, kvalitatīvos rādītājus, kā arī dāvinājuma vērtību naudas izteiksmē un reģistrē šīs materiālās vērtības atbilstoši grāmatvedības uzskaites prasībām.

48.       Skolas direktors ir atbildīgs par to, lai ziedojumi būtu brīvprātīgi. Papildu finanšu līdzekļi, tajā skaitā telpu īre, izmantojami tikai Skolas materiālās bāzes uzturēšanai, skolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, skolas aprīkojuma iegādei, pedagogu un izglītojamo materiālai stimulēšanai. Par papildu līdzekļu izmantošanu direktors atskaitās Skolas padomei.

49.       Skola var sniegt ēdināšanas, internāta, metodiskā darba, kursu un nometņu organizēšanas, telpu īres, ārpusstundu darba un citus pakalpojumus, ja tas netraucē izglītības programmu īstenošanai.

50.       Skolas direktors atbilstoši likumdošanai ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu Skolai nepieciešamu darbu veikšanu un pakalpojumu sniegšanu.

SKOLAS REORGANIZĀCIJA UN LIKVIDĀCIJA

51.       Skolu reorganizē vai likvidē Dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

SKOLAS NOLIKUMA UN TĀ GROZĪJUMU PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

52.       Skolas nolikumu vai grozījumus skolas nolikumā izstrādā Skola un apstiprina Dibinātājs.

53.       Grozījumus Skolas nolikumā var izdarīt:

53.1.    pēc Dibinātāja ierosinājuma;

53.2.    pēc direktora, Skolas padomes vai Pedagoģiskās padomes ierosinājuma.

CITI NOTEIKUMI

54.       Skola, atbilstoši Valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām, noteiktā laikā un pēc noteiktas formas sagatavo atskaites un iesniedz Dibinātājam un Izglītības un zinātnes ministrijā.

55.       Skola veido un uztur Valsts izglītības informācijas sistēmas datu bāzi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

56.       Skola savā darbībā ievēro Ministru kabineta noteiktās higiēnas normas izglītības iestādēm.

57.       Ugunsdrošības ievērošana Skolā tiek nodrošināta atbilstoši likumam “Par ugunsdrošību”.

Ar šī nolikuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Gulbenes 2.vidusskolas nolikumu, kas apstiprināts 2011.gada 24.marta Gulbenes novada domes sēdē Nr.5.

Nolikums stājas spēkā pēc apstiprināšanas Gulbenes novada domē.