APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2009. gada 26. novembra sēdē (prot. Nr.16, 43.§),

saistošie noteikumi Nr.20.

 

GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2010. gada 26. marta sēdē (Nr.6, 48.§),

saistošie noteikumi Nr.11.

GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2012. gada 25.aprīļa sēdē (Nr.7, 46.§),

saistošie noteikumi Nr.15.

GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2013.gada 24.oktobra sēdē (Nr.16, 30.§),
saistošie noteikumi Nr. 21

Saistošie noteikumi

Licencēšanas kārtība un maksimālā maksa (tarifi) pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Gulbenes novadā

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 11.punktu, 21.panta pirmās daļas 14.punkta f)apakšpunktu, 43.panta trešo daļu, Autopārvadājumu likuma 35.panta pirmo daļu un 39.panta piekto daļu.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Noteikumos lietotie termini:

Licence (speciālā atļauja) – dokuments, kas apliecina tiesības veikt pasažieru komercpārvadājumus ar autotransportu.

Licences kartīte – noteiktas formas dokuments, ko izsniedz pārvadātājam attiecībā uz katru autotransporta līdzekli un kas apliecina, ka pārvadātājs kā autotransporta līdzekļa īpašnieks vai turētājs ir šajos noteikumos paredzētajā kārtībā saņēmis speciālo atļauju (licenci) komercpārvadājumu veikšanai.

1.2 Šī kārtība nosaka, kā tiek izsniegtas speciālās atļaujas (turpmāk tekstā „licences”) un licences kartītes pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Gulbenes novada teritorijā.

1.3 Licences izsniedz, pārreģistrē un anulē, pamatojoties uz Gulbenes novada domes lēmumu.

1.4. Licences kartītes izsniedz pamatojoties uz Licencēšanas komisijas lēmumu.

1.5. Licence dod tiesības pārvadātājam veikt pārvadājumos ar vieglo taksometru Gulbenes novada administratīvajā teritorijā, nogādāt pasažieri uz jebkuru citu vietu ārpus Gulbenes novada teritorijas un uzņemt pasažieri atpakaļceļā.

1.6. Maksimālā maksa (tarifs), neiekļaujot pievienotās vērtības nodokli, par pasažieru pārvadāšanu vieglajos taksometros Gulbenes novadā tiek noteikta šāda:

1.6.1. taksometra nolīgšanas tarifs – 2,13 euro;
1.6.2. attāluma tarifs par kilometru dienā (no plkst. 6.00 līdz 22.00) 0,92 euro;
1.6.3. attāluma tarifs par kilometru naktī (no plkst. 22.00 līdz 6.00) 1,42 euro;
1.6.4. laika tarifs par minūti – 0,14 euro.


 

2. Licences un licences kartītes saņemšana

2.1. Lai saņemtu licenci pasažieru komercpārvadājumiem ar vieglo taksometru, licences pieprasītājam Licencēšanas komisijai (turpmāk Komisija)jāiesniedz:

2.1.1. noteikta parauga rakstveida pieteikums (1.pielikums);

2.1.2. LR Uzņēmumu reģistra izsniegtās uzņēmuma (komersanta) reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu) un uzņēmuma (komersanta) statūtu kopija (uzrādot oriģinālu), kur norādīts, ka viens no darbības veidiem ir pasažieru komercpārvadājumi ar vieglo taksometru, ja reģistrācijas apliecībā tas nav minēts;

2.1.3. Valsts ieņēmumu dienesta izziņa par stāšanos nodokļu maksātāju uzskaitē un likumos paredzēto nodokļu samaksu. Izziņa derīga iesniegšanai 30 dienas no tās izsniegšanas dienas;

2.2. Komisija izskata pieteikumus un sagatavo lēmuma projektu uz novada domes sēdi par licences izsniegšanu konkrētam transportlīdzeklim vai motivētu atteikumu ne vēlāk kā 30 dienas no pieteikuma saņemšanas dienas.

2.3. Pamatojoties uz novada domes lēmumu par licences izsniegšanu, pārvadātājs veic:

2.31. attiecīgā transporta līdzekļa aprīkošanu atbilstoši Ministru kabineta 2008.gada 27.maija noteikumiem Nr.380 „Noteikumi par pasažieru pārvadāšanu ar vieglajiem taksometriem”;

2.3.2 transportlīdzekļa reģistrāciju un, ja tam nav taksometra numura zīmju, arī numura zīmju maiņu;

2.3.3. transportlīdzekļa tehnisko apskati.

2.4. Lai saņemtu pirmreizējo licences kartīti vieglajam taksometram, kas tiek izmantots pasažieru komercpārvadājumiem, pārvadātājam Komisijai jāiesniedz:

2.3.1. noteikta parauga rakstveida pieteikums;

2.3.2. Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegta „Transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola” kopija (uzrādot oriģinālu) ar atzīmi par taksometra tehniskā stāvokļa atbilstību pasažieru komercpārvadājumu veikšanai;

2.3.3. pasažieru pārvadājumos izmantojamā vieglā taksometra reģistrācijas apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);

2.3.4. Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas ierīces (skaitītāja) tehniskās pases kopija (uzrādot oriģinālu);

2.3.5. rakstisks līgums par transportlīdzekļa nomu, ja pārvadātājs veiks

komercpārvadājumus ar citas personas īpašumā esošu transportlīdzekli.

2.5. Licence tiek izsniegta pēc noteiktās maksas 35,57 euro apmērā saņemšanas novada domes norēķinu kontā. Licences kartītes izsniedz bez papildus samaksas.

2.6. Pārvadājumus drīkst uzsākt tikai pēc licences kartītes saņemšanas. Licence bez licences kartītes nav derīga.

2.7. Licence tiek izsniegta uz laiku no viena līdz pieciem gadiem. Licences kartīte katram pieteiktajam transportlīdzeklim tiek izsniegta uz laiku, kas norādīts Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegtajā „Transportlīdzekļa tehniskās apskates protokolā”.

2.8. Atkārtota Licences kartīte tiek izsniegta, iesniedzot noteikta parauga rakstveida pieteikumu, uzrādot jaunu Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegta „Transportlīdzekļa valsts tehniskās apskates protokola” kopiju (uzrādot oriģinālu) ar atzīmi par transportlīdzekļa tehniskā stāvokļa atbilstību pasažieru pārvadājumu prasībām.

2.9. Komisija atbilstoši savai kompetencei var pieprasīt papildus informāciju, pieaicināt speciālistus vai ekspertus konkrētu jautājumu noskaidrošanai.

2.10. Ja pārvadātājs kāda iemesla dēļ nevar nodrošināt savlaicīgu transportlīdzekļa atkārtotu tehnisko apskati, lai saņemtu licences kartīti, par to līdz izsniegtās licences kartītes derīguma termiņa beigām rakstiski tiek informēta Komisija. Pārvadājumus atsāk pēc licences kartiņas saņemšanas 2.8. punktā noteiktajā kārtībā.

3. Licences un licences kartītes izmantošana, uzskaite un glabāšana

3.1. Pārvadātājs ir atbildīgs par Latvijas Republikas likumu, Ministru kabineta noteikumu un citu tiesību aktu prasību ievērošanu attiecībā uz uzņēmēja darbību, kura norādīta izsniegtajā licencē.

3.2. Pārvadājumus drīkst uzsākt tikai pēc licences kartītes saņemšanas.

3.3. Par licences un licences kartītes izmantošanu ir atbildīgs pārvadātājs, kuram izsniegta licence. Licenci un licences kartīti nedrīkst nodot lietošanai citam pārvadātājam.

3.4. Licences oriģināls glabājas pie pārvadātāja, bet licences kartīte – pie transporta līdzekļa vadītāja.

3.5. Licences vai licences kartītes nozaudēšanas gadījumā, pēc pārvadātāja rakstiska pieprasījuma, tiek izsniegts dokumenta dublikāts, uz kura ir izdarīta atzīme „Dublikāts”.

3.6. Izsniegto licenču un licences kartīšu uzskaiti veic Gulbenes novada domes Attīstības un īpašumu nodaļa.

4. Licences darbības termiņš un licences anulēšana

4.1. Licences derīguma termiņu skaita no dienas, kad novada dome pieņēmusi lēmumu par licences izsniegšanu.

4.2. Licences un licences kartiņas paraugu apstiprina Gulbenes novada dome (2. un 3.pielikums).

4.3. Licenci un licences kartiņu paraksta novada domes priekšsēdētāja.

4.4. Licenci izsniedz licences pieprasītājam vai tā pilnvarotai personai pret parakstu.

4.5. Komisija sagatavo lēmuma projektu novada domei par licences pārreģistrāciju, ja, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, licencē nepieciešams izdarīt izmaiņas. Pārreģistrācijas gadījumā kopā ar citiem nepieciešamajiem dokumentiem jāiesniedz arī izsniegtās licences oriģināls.

4.6. Licences pārreģistrācija notiek bez papildus samaksas.

4.7. Komisija sagatavo lēmuma projektu novada domei par izsniegtās licences anulēšanu šādos gadījumos:

4.7.1. ja tiek konstatēts, ka sniegtās ziņas neatbilst īstenībai vai licences saņēmējs ir pārkāpis normatīvo aktu prasības, kas attiecas uz licencē norādīto uzņēmējdarbību;

4.7.2. ja pārvadātājs pārtrauc licencējamo uzņēmējdarbību Gulbenes novada teritorijā.

4.8. Ja licences derīguma termiņš ir beidzies vai tā ir anulēta:

4.8.1. Komisija piecu darba dienu laikā par to rakstiski informē Ceļu satiksmes drošības direkciju un Valsts ieņēmumu dienestu.

4.8.2. pārvadātājs piecu darba dienu laikā taksometra numura zīmi nodod attiecīgajai CSDD nodaļai;

4.9. Novada domes lēmumu par atteikumu izsniegt, pārreģistrēt vai anulēt licenci var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

5. Noslēguma jautājumi

5.1. Licences un licences kartītes pasažieru pārvadāšanai ar vieglajiem taksometriem Gulbenes novada administratīvajā teritorijā, kuras pārvadātājiem izsniegtas līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim, ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām.

5.2. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Pielikumi