Par Gulbenes novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru

2016. gada 29. decembra saistošie noteikumi Nr.28 “Par Gulbenes novada pašvaldībai piederoša vai piekrītoša neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru”, precizēti 2017. gada 9. februāra Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.2, 7.§).

Skatīt...