APSTIPRINĀTI Gulbenes novada domes 2017. gada 29.novembra sēdē  (prot. Nr. 16, 36. §)

PRECIZĒTI ar Gulbenes novada domes 2017.gada 28.decembra sēdes lēmumu (prot. Nr.17, 35.§)

Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” pakalpojumu cenrādis

Izdoti saskaņā ar likuma Publisko aģentūru likuma 17.panta otro un ceturto daļu.

Šie saistošie noteikumi nosaka Gulbenes novada pašvaldības aģentūras „Gulbenes tūrisma un  kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” (turpmāk tekstā – Aģentūra) maksas pakalpojumu cenrādi.”

 Nr.p.

k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN,

PVN

Cena ar PVN,

EUR

EUR*

EUR

1.

Vides reklāma

       
           

1.1.

Baneru vai roll up  stendu izvietošana

       
 

aģentūras “Gulbenes tūrisma un

gab.

6,61

 

        8,00

 

kultūrvēsturiskā mantojuma centrs”

1,39

 

rīkotajos pasākumos

       
           

1.2.

Novadu prezentējošu suvenīru tirgošana

gab.

10%-100%

 

10%-100%

           

2.

Dalības maksa aģentūras “Gulbenes

       
 

tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma

       
 

centrs” rīkotajos pasākumos

       
           

2.1.

Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem

par 1 vietu

12,40

2,60

15,00

           

2.2.

Par vietu bez produkcijas realizācijas

par 1 vietu

8,26

1,74

10,00

 

(prezentācijas, degustācija)

       
           

3.

Info materiālu izvietošana:

       
           

3.1.

Banera izvietošana tūrisma portālā

1 mēnesis

12,40

2,60

15,00

           

4.

Reklāmas izvietošana uz

       
 

elektrovilcieniņa (elektromobiļa)

       
           

4.1.

1.08 m

1 mēnesis

13,22

2,78

16,00

           

4.2.

2.82 m

1 mēnesis

18,18

3,82

22,00

           

4.3.

3.95 m

1 mēnesis

21,49

4,51

26,00

           

5.

Ekskursijas maršruta plānošana,

1 darba stunda

4,46

0,94

5,40

 

sastādīšana

       
           

6.

Ekskursija pa Gulbenes pilsētu, novadu

       
 

(no 1 līdz 1,5 stundai gida pavadībā)

       
           

6.1.

Pieaugušajiem–vienai personai

1 - 1,5 stunda

2,07

0,43

2,50

           

6.2.

Skolēniem, pensionāriem–vienai

 personai

1 - 1,5 stunda

1,24

 

1,50

0,26

       
           

7.

Dalības maksa Gulbenes novada

       
 

pašvaldības aģentūras “Gulbenes

       
 

tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma

       
 

centrs” organizētajās ekskursijās

       
           

7.1.

Pieaugušajiem

1 persona

4,96

1,04

6,00

           

7.2.

Skolēniem

1 persona

2,48

0,52

3,00

           

8.

Dalības maksa Gulbenes novada

       
 

pašvaldības aģentūras “Gulbenes

       
 

tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma

       
 

centrs” organizētajos un finansētajos

       
 

kursos, apmācībās

       
           

8.1

Viena diena

1 persona

9,92

2,08

12,00

           

9.

Dalības maksa Gulbenes novada

       
 

Pašvaldības aģentūras “Gulbenes

       
 

tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma

       
 

centrs” rīkotajiem ekskursiju vadītāju –

       
 

gidu kursiem

       
           

9.1.

Ekskursiju vadītāju-gidu kursi

1 persona

12,40

2,60

15,00

           

10.

Maksa par braucienu ar

       
 

elektrovilcieniņu (elektromobili)

       
 

Gulbenes pilsētā

       
           

10.1.

Pieaugušajiem

1 persona

2,89

0,61

3,50

           

10.2.

Bērniem – 4 – 6 g.v., skolēniem,

       
 

pensionāriem, “Gulbenes kartes”

1 persona

2,23

0,47

2,70

 

īpašniekiem

       
           

11.

Dalības maksa aģentūras “Gulbenes

       
 

tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma

1 personai

2,07

 

2,50

 

centrs” rīkotajos tematiskajos

0,43

 

pasākumos

       
           

12.

Ieejas biļešu cena aģentūras

       
 

“Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā

       
 

mantojuma centrs” organizētajos

       
 

pasākumos

       
           

12.1.

Pieaugušajiem

1 persona

2,48

0,52

3,00

           

12.2.

Skolēniem, pensionāriem, invalīdiem

1 persona

1,65

 

2,00

 

un “Gulbenes kartes“ īpašniekiem

0,35

           

Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu atzīt par spēku zaudējušiem Gulbenes novada domes  2015.gada 26.marta saistošos noteikumus Nr.10 „Gulbenes novada pašvaldības aģentūras  „Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra” pakalpojuma cenrādis.

Noteikumi stājas spēkā 2018.gada 1.janvārī.