Paziņojums par Gulbenes novada teritorijas plānojuma (no 2018.gada) apstiprināšanu

Saskaņā ar Gulbenes novada domes 2018.gada 22.februāra domes sēdē pieņemto lēmumu (protokola Nr. 3, 41.§) “Par Gulbenes novada teritorijas plānojuma” ir apstiprināti un izdoti saistošie noteikumi Nr.3 “Gulbenes novada teritorijas plānojums, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.     

Saistošie noteikumi Nr.3 stājas spēkā pēc attiecīgā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, bet tie nav piemērojami, kamēr nav pabeigtas Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.panta trešajā daļā minētās darbības – divu mēnešu laikā (05.03.-07.05.2018.) no VARAM saņemta informācija, kad pašvaldība var uzsākt attiecīgo saistošo noteikumu īstenošanu.  

Līdz minēto saistošo noteikumu īstenošanas uzsākšanai spēkā ir Gulbenes novada 2009.gada 10.septembra saistošie noteikumi Nr.8 “Par Gulbenes novada teritorijas plānojumiem” (protokols Nr.9, 19.§).

Ar apstiprināto teritorijas plānojumu var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv un Gulbenes novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.gulbene.lv, kā arī izdrukas formā  Gulbenes novada domē, 326. kabinetā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē.

Informē Dace Kurša,
Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas teritorijas plānotāja

 

 

Gulbenes novada teritorijas plānojums, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa

APSTIPRINĀTI 22.02.2018. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr. 3, 41. §,
saistošie noteikumi Nr. 3

Izdoti saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 25.panta pirmo daļu, likuma “Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 3.punktu

 

1. Saistošie noteikumi “Gulbenes novada teritorijas plānojums, Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” nosaka teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumus (1.pielikums – Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi), funkcionālo zonējumu (2.pielikums – 5 grafiskās kartes: Gulbenes pilsētas funkcionālā zonējuma karte, četras Gulbenes novada funkcionālā zonējuma kartes, https://geolatvija.lv), aizsargjoslas un apgrūtinājumus Gulbenes novada administratīvajā teritorijā.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Saistošie noteikumu īstenošana uzsākama atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27.pantā noteiktajai kārtībai.

Pielikumi

16.pielikums_Teritorijas_apbuves_not_22.02.2018-1.odt

17.pielikums_karte_22.02.2108.pdf

18.pielikums_karte_22.02.2108.pdf

19.pielikums_karte_22.02.2018.pdf

20.pielikums_karte_22.02.2018.pdf

21.pielikums-Pilsetas_funkc_22.02.2018.pdf

Gulbenes novada domes lēmums par saistošo noteikumu apstiprināšanu un tam pievienotie dokumenti