31.03.2016. Gulbenes novada domes sēde nolēma slēgt deleģēšanas līgumu ar SIA “Gulbene nami”.

Pašvaldība deleģē SIA "Gulbenes nami":

  • pārvaldīt pašvaldības īpašumā esošās dzīvojamās telpas, kā arī slēgt īres līgumus,
  • pārstāvēt pašvaldības intereses dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs,
  • nodrošināt ielu apgaismojuma kabeļu atrašanās vietas uzrādīšanu dabā un to datubāzes uzturēšanu,
  • veikt pilsētas apgaismojuma un luksoforu tīklu topogrāfisko uzmērījumu saskaņošanu, tehnisko shēmu saskaņošanu,
  • nodrošināt ielu apgaismojumam izlietotās enerģijas skaitītāja rādījumu nolasīšanu.

Līgums noslēgts uz diviem gadiem.

Skatīt līgumu…