Mūžizglītība – izglītība visas dzīves garumā, kas paver iespējas ikvienam sabiedrības loceklim paaugstināt savu kvalifikāciju vai iegūt citu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm un vajadzībām. Mūžizglītība apvienojot formālo izglītību ar neformālo mācīšanos, sekmē pilnvērtīgu personības attīstību un ļauj cilvēkam veiksmīgāk pielāgoties jaunajām laikmeta un sociālajām pārmaiņām.
Vēlme vai nepieciešamība iegūt un papildināt savas zināšanas un prasmes ietvertas sen zināmajā latviešu sakāmvārdā "mūžu dzīvo, mūžu mācies".
Arī Gulbenes novada integrētās attīstības programmā 2012. – 2017. gadam par pirmo prioritāti ir definēts ieguldījums cilvēkos, paredzot rīcību kopumu ar mērķi cilvēku konkurētspējas paaugstināšanai mūžizglītības kontekstā:

1.Nodrošināt sistēmisku pieeju mūžizglītības organizēšanā un informācijas sniegšanā.
2. Sabiedriskās domas veidošana par izglītības mūža garumā nepieciešamību.
3. Organizēt aktivitātes cilvēkresursu kapacitātes palielināšanai.
4. Mūžizglītības piedāvājuma un pieejamības nodrošināšana visām iedzīvotāju grupām.

12.12.2013

Anita Birzniece
GND Izglītības, kultūras un sporta nodaļas
Izglītības darba speciāliste – vadītāja vietniece