Saskaņots ar Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītāju A.Šķēlu 10.01.2012.

2011./2012. mācību gada 1. semestrī , tiekoties ar atbildīgajiem skolotājiem par skolēnu zinātniski pētniecisko darbību un balstoties uz Vidzemes reģiona ZPD lasījumu vērtēšanas kritērijiem, ir izstrādāts Gulbenes novada 10.-12. klašu skolēnu zinātniski pētniecisko lasījumu nolikums, kā arī izstrādāti zinātniski pētniecisko darbu vērtēšanas (1. pielikums) un noformēšanas (2. pielikums) kritēriji.

Dokumentu izstrādē un apspriešanā piedalījās M. Skopāne (Gulbenes novada valsts ģimnāzija), V.Stapāne,(Lejasciema vidusskola), I. Dārziņa (Lizuma vidusskola), I.Zvaigzne (Gulbenes vidusskola).

Gulbenes novada 10.-12.klašu skolēnu zinātniski pētniecisko lasījumu nolikums

Mērķis -

- veicināt skolēnu pētniecisko darbību un interesi par to;

- paplašināt skolēnu redzesloku;

- veicināt novada vidusskolu sadarbību un pieredzes apmaiņu pētnieciskajā jomā;

- pilnveidot skolēnu prasmi uzstāties, pamatot savu viedokli.

Organizatori -

Gulbenes novada valsts ģimnāzija sadarbībā ar Gulbenes novada vidusskolām un Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļu

Dalībnieki -

Piedalīties lasījumos aicināti Gulbenes novada skolu 10. -12. klašu skolēni, kuri 2011./2012. mācību gadā veikuši pētījumu kādā no zinātnes nozarēm: astronomija, bioloģija, cittautu valodniecība un ārzemju literatūra, ekonomika, filozofija, informātika, kulturoloģija, latviešu literatūra un vēsture, latviešu valodniecība, matemātika, mākslas zinātne, pedagoģija, politoloģija, psiholoģija, socioloģija, tieslietu, veselības zinātne, vēsture un kultūrvēsturiskais mantojums, zemes zinātne un ekonomiskā ģeogrāfija, ķīmija, vides zinātne.

No katras skolas uz lasījumiem drīkst pieteikt trīs darbus katrā zinātnes nozarē.

Lasījumu norises laiks un vieta

Lasījumi notiek 2012. gada 2. martā plkst. 10.00 Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

Dalība lasījumos jāpiesaka elektroniski (adrese - ) līdz 20. februārim, norādot autoru, darba nosaukumu, sekciju.

Darbu drukātās versijas iesniegšana – 20., 21. februāris

Darba prezentācija jānosūta elektroniski līdz 29. februārim uz adresi – Uzstāšanās laiks – 5-7 minūtes, jautājumi – 3 minūtes (kopā 10 min.)

Vērtēšanas kārtība

Darbu vērtēšanai tiek izveidota komisija (katrā sekcijā vismaz 3 cilvēku sastāvā). Komisijas sastāvu veido gan attiecīgo mācību priekšmetu skolotāji, gan Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas darbinieki.

Darbi tiek vērtēti atbilstoši kritērijiem, skat. 1. pielikumu „ZPD vērtēšanas kritēriji" un 2. pielikumu „ZPD noformēšana".

Darbu izvirzīšana reģionālajam posmam

Novada posmā saņemtais vērtējums var tikt ņemts vērā kā ieteikums un rekomendācija, lai piedalītos reģionālajos lasījumos.

 

1.pielikums

2.pielikums

 

Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļa iesaka skatīties arī VISC publicētās vadlīnijas:  http://www.visc.gov.lv/visc/projekti/esf_8321.shtml#sep04