Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas kārtība Gulbenes novadā

Izdota saskaņā ar Izglītības likuma 17.panta 27.punktu un
05.06. 2012.Ministru kabineta noteikumiem Nr.384
“Mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas noteikumi”

09.11.2017. apstiprinājis Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājs Arnis Šķēls

 

1. Vispārīgie jautājumi

1.1.Kārtība nosaka, kādā veidā Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļa (turpmāk - IKS nodaļa) organizē Valsts izglītības un satura centra (turpmāk - VISC) noteiktās olimpiādes, reģiona un novada metodisko apvienību organizētās mācību priekšmetu olimpiādes (turpmāk - olimpiāde).

2. Olimpiāžu organizatoriskā struktūra

2.1. Olimpiāžu pirmo posmu organizē izglītības iestādes izveidota žūrijas komisija, kura sagatavo uzdevumus un to vērtēšanas kritērijus, vērtē olimpiādes darbus, izvirza dalībniekus novada olimpiādei, organizē olimpiādes uzvarētāju apbalvošanu.
2.2. Izglītības iestāde var izvirzīt dalībniekus novada olimpiādei, neorganizējot izglītības iestādes olimpiādi, ja izglītības iestādē mācību priekšmeta attiecīgajā klašu grupā ir tikai daži talantīgi izglītojamie.
2.3. Olimpiāžu otro posmu organizē ar Gulbenes novada domes izpilddirektores apstiprinātu rīkojumu izveidota rīcības komisija, kuras sastāvā ir IKS nodaļas atbildīgā persona par olimpiādēm, attiecīgā mācību priekšmeta/jomas vadītājs un vismaz viens skolotājs.
2.4. Novada olimpiāžu rīcības komisija nosaka katras olimpiādes norises vietu un žūrijas komisijas sastāvu olimpiādes darbu vērtēšanai.
2.5. Tiešsaistes olimpiādes var notikt katrā novada izglītības iestādē uz vietas, saskaņojot ar IKS nodaļas atbildīgo personu par olimpiādēm un nodrošinot olimpiādes vadītāju(s).
2.6. Ja novada olimpiādes uzdevumus centralizēti neizstrādā valsts olimpiādes rīcības komisija, par reģiona vai novada olimpiādes uzdevumu sagatavošanu atbild attiecīgā mācību priekšmeta metodiskās apvienības/jomas vadītājs.
2.7. Olimpiāžu, kuras organizē reģiona vai novada mācību priekšmetu skolotāju metodiskās apvienības, norises kārtība tiek paziņota izglītības iestādēm vienu mēnesi pirms olimpiādes norises.
2.8. Vismaz 5 darba dienas pirms otrā posma olimpiādes izglītības iestādes atbildīgā persona elektroniski iesniedz dalībnieka pieteikumu IKS nodaļas atbildīgajai personai e-pastā . Pieteikumā jānorāda izglītības iestāde, mācību priekšmets, izglītojamā vārds un uzvārds, klase, skolotāja vārds un uzvārds.

2.9. Ja izglītības iestādes izglītojamie ir pieteikti un piedalās novada olimpiādē, kura netiek rīkota tiešsaistē, tad attiecīgās skolas administrācijas pienākums ir nodrošināt konkrētā mācību priekšmeta skolotāju līdzdalību olimpiādes norises nodrošināšanai, saskaņojot to ar novada metodiskās apvienības/ jomas vadītāju.
2.10. Uz novada un reģiona olimpiādēm izglītojamos pavada un atbild par viņu drošību ar izglītības iestādes direktora rīkojumu norīkots atbildīgais pedagogs.
2.11. Otrā posma olimpiāžu dalībnieku darbi tiek šifrēti un anonīmi vērtēti. 2.12. Izglītojamais novada olimpiādes laikā drīkst lietot tikai tos palīglīdzekļus, kas norādīti konkrētās olimpiādes programmā.
2.13. Pēc olimpiādes rezultātu paziņošanas izglītojamam ir tiesības iesniegt novada olimpiādes rīcības komisijai iesniegumu ar lūgumu pārskatīt olimpiādē saņemto vērtējumu.
2.14. Izglītojamo olimpiādes darbi tiek glabāti IKS nodaļā līdz mācību gada beigām, pēc tam tos iznīcina.
2.15. Olimpiāžu trešajam (valsts/reģiona) posmam dalībniekus izvirza no laureātu vidus saskaņā ar olimpiādes norises kārtību.

3. Olimpiādes darbu vērtēšana un uzvarētāju apbalvošana

3.1. Olimpiādes darbus vērtē žūrijas komisija saskaņā ar olimpiādes darba vērtēšanas kritērijiem.
3.2. Ja vērtēšanas komisijai nav vienprātības par kāda izglītojamā darba vērtējumu, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.
3.3. Olimpiādes darbus vērtē olimpiādes norises vietā. Ja olimpiādes darbus nav iespējams novērtēt olimpiādes norises dienā, darbu glabāšanu nodrošina olimpiādes norises vietas vadītājs.
3.4. Olimpiādes žūrijas komisija pēc olimpiādes darbu izvērtēšanas aizpilda protokolu, kuru paraksta olimpiādes žūrijas komisijas priekšsēdētājs un komisijas locekļi. Protokolu iesniedz IKS nodaļas atbildīgajai personai piecu darbdienu laikā pēc olimpiādes norises.
3.5. Olimpiādes darbu rezultātus paziņo piecu darbdienu laikā pēc olimpiādes norises, elektroniski nosūtot protokolu tām novada izglītības iestādēm, no kurām izglītojamie piedalījušies olimpiādē. Informāciju par mācību priekšmetu olimpiāžu uzvarētājiem regulāri tiek ievietota Gulbenes novada mājas lapas sadaļā Izglītība/Mācību priekšmetu olimpiādes, konkursi.
3.6. Šīs kārtības 3.1., 3.2., 3.3., 3.4. un 3.5.punktā minētos nosacījumus nepiemēro olimpiādēm, kas tiek organizētas tiešsaistē un olimpiādes rezultāti tiek noteikti, izmantojot elektronisko testēšanas sistēmu.
3.7. Tiešsaistes olimpiādēm rīcības komisija nosaka uzvarētājus pēc tiešsaistes olimpiāžu rezultātu saņemšanas un informē izglītības iestādes par olimpiādes otrā posma rezultātiem.
3.8. Žūrijas komisija vienojas par godalgotajām vietām, izvērtējot dalībnieku rezultātus, un piešķir I, II, III vietu, atzinību par labiem rezultātiem. Ja vairāki dalībnieki ieguvuši vienādu punktu skaitu, viņiem tiek piešķirta vienāda godalgotā vieta.
3.9. Pirmo vietu piešķir, ja olimpiādes dalībnieks ir ieguvis vairāk kā 65% no maksimālā punktu skaita. Otrā un trešā vieta pēc žūrijas komisijas lēmuma piešķir punktu dilstošajā secībā, ja olimpiādes dalībnieks ir ieguvis ne mazāk par 50% no maksimālā punktu skaita.
3.10. Novada olimpiādes uzvarētāji tiek apbalvoti ar IKS nodaļas diplomiem par iegūto I, II III vietu un atzinībām par labiem rezultātiem. Diplomus un atzinības sagatavo un nodod izglītības iestādēm pēc katras olimpiādes.
3.11. Olimpiāžu I vietu ieguvēji saņem naudas balvas saskaņā ar Gulbenes novada vispārizglītojošo skolu skolēnu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas kārtību.