Pasākumu kalendārs

Tautsaimniecības komitejas sēde
19-07-2017
Gulbene

19.07.2017. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde, sākums plkst. 10.00. Komiteju sēdes ir atklātas.


Darba kārtības projekts

1. Par līguma par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu slēgšanu ar akciju sabiedrību “RANKAS PIENS”.
2. Par pašvaldības mantas nodošanu nomā akciju sabiedrībai “RANKAS PIENS”.
3. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.
4. Par zemes gabalu iznomāšanu.
5. Par nedzīvojamo telpu nomas izsoli.
6. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
7. Par nedzīvojamo telpu nomu.
8. Par ieguldījumu SIA “Gulbenes nami” pamatkapitālā.
9. Par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīdzības lietošanā.
10. Par medību tiesību nomas līgumu slēgšanu.
11. Par Gulbenes novada teritorijas plānojuma darba grupas sastāva izmaiņām.
12. Par “Gulbenes novada teritorijas plānojuma” otrās redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.
13. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Gulbenes autobuss”.
14. Par pašvaldības kustamas mantas atsavināšanu, ieguldot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “GULBENES AUTOBUSS” pamatkapitālā.
15. Par nekustamā īpašuma pircēja apstiprināšanu.
16. Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
17. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
18. Par nekustamā īpašuma nosacītās cenas apstiprināšanu.
19. Par pirmās izsoles rezultātu, otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
20. Par nekustamā īpašuma otrās izsoles rezultātu, trešās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.
21. Par Gulbenes novada domes 2017.gada 27.jūlija noteikumu Nr._ ”Par izglītojamo pārvadājumiem un braukšanas izdevumu kompensāciju piemērošanas kārtību Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” izdošanu.
22. Par dalību Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā Par zaļā ceļa izveidi Rīga – Pleskava.
23. Par grozījumiem Gulbenes novada domes Autoceļu (ielu) fonda komisijas nolikumā.
24. Par Apbalvošanas komisijas apstiprināšanu.
25. Par Autoceļu (ielu) fonda komisijas apstiprināšanu.
26. Par Iepirkuma komisijas apstiprināšanu.
27. Par Kultūras komisijas apstiprināšanu.
28. Par Licencēšanas komisijas apstiprināšanu.
29. Par Medību koordinācijas komisijas apstiprināšanu.
30. Par Sabiedriskā transporta komisijas apstiprināšanu.
31. Par Tūrisma komisijas apstiprināšanu.
32. Par nedzīvojamo telpu un zemes nomas līguma slēgšanu.
33. Par nekustamā īpašuma iegādi.
34. Par dalību Eiropas Ekonomiskas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu projektu iesniegumu atlasē Jauniešu nodarbinātības fondā.
35. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.
36. Par nekustamā īpašuma atsavināšanas atcelšanu.
37. Par zemes gabalu nodošanu nomā ar apbūves tiesību.