Pasākumu kalendārs

Finanšu komitejas sēde
20-07-2017
Gulbene

20.07.2017. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde, sākums plkst. 9.00. Komiteju sēdes ir atklātas.

Darba kārtības projekts

1. Par Gulbenes novada domes 2017.gada 27.jūlija saistošo noteikumu Nr.__ “Grozījumi Gulbenes novada domes 2013.gada 31.oktobra saistošajos noteikumos Nr.25 “Gulbenes novada pašvaldības nolikums”” izdošanu

2. Par Gulbenes novada domes pārstāvja izvirzīšanu

3. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2017.gada 19.jūnija ārkārtas sēdes lēmumā “Par Administratīvās komisijas un Civilās aizsardzības komisijas izveidošanu” (protokols Nr.8, 4.§.)

4. Par Gulbenes novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanas termiņa noteikšanu

5. Par ieguldījumu SIA “Gulbenes nami” pamatkapitālā

6. Par pašvaldības mantas nodošanu nomā akciju sabiedrībai “RANKAS PIENS”

7. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu Gulbenes novadā

8. Par nekustamā īpašuma iegādi

9. Par aizņēmuma ņemšanu ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo īpašumu iegādei Gulbenes novada Stradu pagasta Šķieneru ciemā

10. Par dalību Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektā par zaļā ceļa izveidi Rīga – Pleskava

11. Par dalību Eiropas Ekonomiskas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu projektu iesniegumu atlasē Jauniešu nodarbinātības fondā

12. Par aizņēmuma ņemšanu investīcijām Gulbenes novada izglītības iestāžu infrastruktūras un materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai

13. Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu Gulbenes novada Rankas pagasta Rankas ciemā