Pasākumu kalendārs

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
18-04-2018
Gulbene

18.04.2018. Dīķa ielā 1 Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde, sākums plkst. 13.00.

Darba kārtība

1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
4. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
5. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.
6.Par Gulbenes novada domes 2018.gada 26.aprīļa saistošo noteikumu Nr.____ “Par Gulbenes novada domes 2012.gada 23.augusta saistošo noteikumu Nr.20 “Kustamā un nekustamā īpašuma novērtēšanas kritēriji, nosakot atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam” atzīšanu par spēku zaudējušiem” izdošanu.
7.Par Gulbenes novada domes 2018.gada 26.aprīļa saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījumi Gulbenes novada domes 2015.gada 30.jūlija saistošajos noteikumos Nr.25 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par maznodrošinātu Gulbenes novada pašvaldībā”” izdošanu.

Pirmie 5 jautājumi skatāmi slēgtā sēdes daļā.