• Transportlīdzekļi stāvēšanai jānovieto atļautās vietās.
 • Sabiedriskās vietās aizliegts lietot alkoholiskos dzērienus, izņemot vietās, kur to ir atļāvusi pašvaldība.
 • Sabiedriskās vietās aizliegts atrasties cilvēka cieņu aizskarošā izskatā un reibuma stāvoklī.
 • Smēķēšanas ierobežojumi noteikti:
  • sabiedrisko transportlīdzekļu pieturvietās;
  • parkos;
  • 10 metrus no ieejas.
 • Izklaides vietās smēķēt atļauts tikai speciāli šim nolūkam ierādītās vietās un telpās.
 • Vecākiem vai personai, kuras aprūpē bērns nodots, ir pienākums neatstāt bērnu līdz septiņu gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13. gadiem, klātbūtnes.
 • Katrai personai ir pienākums ziņot policijai vai citai kompetentai iestādei par vardarbību vai citu pret bērnu vērstu noziedzīgo nodarījumu. Par neziņošanu vainīgās personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības.
 • Policijas iestādē nogādā bērnu, kurš:
  • izdarījis darbības, par kurām paredzēta kriminālatbildība;
  • izdarījis administratīvu pārkāpumu, ja citādi nav iespējams noskaidrot bērna identitāti un sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu;
  • atrodas sabiedriskā vietā reibuma stāvoklī;
  • ubago;
  • nav sasniedzis 16 gadu vecumu un atrodas sabiedriskā vietā bez vecāku, aizbildņa,   audžuģimenes, bērnu aprūpes iestādes va-dītāja vai viņu pilnvarotas pilngadīgas   personas klātbūtnes nakts laikā. Par nakts laiku uzskatāms laiks no pulksten 22.00 līdz 6.00, ja attiecīgā pašvaldība attiecībā uz šo laiku nav noteikusi stingrākus ierobežojumus;
  • apmaldījies vai pamests, vai arī atrodas tādos apstākļos, kas bīstami bērnam vai var kaitēt viņa attīstībai;
  • patvaļīgi aizgājis no ģimenes, aizbildņa, audžuģimenes vai bērnu aprūpes iestādes.
 • Par bērna iesaistīšanu alkoholisko dzērienu lietošanā vai smēķēšanā vainīgās personas saucamas pie likuma noteiktās atbildības. Par bērna iesaistīšanu alkoholisko dzērienu lietošanā vai smēķēšanā uzskatāma arī alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu nodošana bērna rīcībā.
 • Saskaņā ar "Alkoholisko dzērienu aprites likumu" un likumu "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu", bērnam nedrīkst pārdot alkoholiskos dzērienus un tabakas izstrādājumus.
 • Bērns nedrīkst smēķēt un lietot alkoholiskos dzērienus. Bērns ir aizsargājams no smēķēšanas un alkoholisko dzērienu ietekmes. Bērns nedrīkst atrasties tabakas dūmu ietekmē, un bērna klātbūtnē nedrīkst smēķēt, lai nodrošinātu bērnam no dūmiem brīvu vidi.
 • Saskaņā ar likumu pie administratīvās atbildības var saukt bērnu, kurš administratīvo pārkāpumu izdarījis pēc 14 gadu vecuma sasniegšanas, bet pie kriminālatbildības — nepilngadīgo,   kurš noziedzīgu nodarījumu izdarījis pēc 14 gadu vecuma sasniegšanas.

Par nepakļaušanos policista likumīgajām prasībām var tikt piemērots sods - administratīvais arests.