belgium1712

Piecas dienas novembra nogalē Gulbenes novada Beļavas pagasta K.Valdemāra sākumskolas skolotāja Jana Solovjova pavadīja Beļģijas pilsētā Zomergem, kur iepazinās ar pirmsskolas un sākumskolas „Vrije Basisschool Beke” mācību procesa organizāciju.

Skolotājas uzdevums bija iepazīt izglītības sistēmu un politiku Beļģijā - organizatorisko procesu, principus, vērtības un metodes darbā ar 2,5 līdz 12 gadu veciem bērniem. Piemēram, kā kopā ar bērniem realizēt dažādus projektus, kā attīstīt bērnu un pedagogu talantus, kā dažādot mācību vidi, kā individualizēt mācību procesu katram bērnam, arī bērnam ar īpašām vajadzībām.

Beļģu izglītības iestādes devīze ir: “Vēlme mācīties, vēlme dzīvot”. Mācības skolā tiek organizētas tā, lai radītu bērnos vēlmi mācīties. Izglītojamie kopā ar skolotāju piedalās mācību dienas organizēšanā. Skolotāji uzskata, ja bērns pats ir izdarījis izvēli, viņš uzņemas par to atbildību. Mācību process veicina pašorganizācijas prasmes, patstāvību, iniciatīvu un atbildību par savu rīcību. Visas zināšanas cenšas iegūt caur praktisko darbošanos. Skolēniem ir ļoti labi attīstīta prasme sadarboties, izteikt savu viedokli un vienoties par mācību procesa aktivitātēm.

„Studiju vizītes laikā es noteikti paplašināju gan personisko, gan profesionālo pieredzi. Redzētais beļģu skolā manī raisīja pārdomas par izglītības sistēmu Latvijā, par savu pedagoģisko darbību, kā arī par vecāka lomu izglītības procesā. Bija iespēja salīdzināt abu valstu skolu darbību - kur ir labāk, kas ir līdzīgs un atšķirīgs, ko mēs varētu izmantot savā skolā, ko mēs jau darām tāpat kā viņi. Svarīgi ir saprast, kas mums ir nozīmīgs  – mācīšanās process vai rezultāts. Skolas vide ir iekārtota, ņemot vērā izglītojamo vajadzības. Viss, kas ir nepieciešams mācīšanās procesam, ir brīvi pieejams gan klasēs, gan gaiteņos. Skolā valda pozitīva gaisotne, jo aktuāls ir tikai pozitīvs vērtējums, uzmundrinoši vārdi, uzslavas. Skolā nav atzīmju vērtēšanas sistēmas. Skolēni netiek ierobežoti starp nodarbībām brīvajā laikā. Pozitīvi vērtējams ir vecāku atbalsts skolai, kuri pilnībā uzticas savai skolai un atbalsta tās stratēģiju. Pozitīvā domāšana ir raksturīga ne tikai skolas darbiniekiem, bet arī vecākiem. Lai pilnveidotu mācību procesu, izmantojot praktiskās darbības, vecāki atbalsta skolotāju idejas ārpusskolas aktivitātēm, piemēram, muzeju un citu izglītojošu vietu apmeklēšanai, nogādājot skolēnus attiecīgajās vietās, jo skolai nav skolēnu autobusa. Vecāki ir tie, kas skolā organizē ārpusklases pasākumus, tradicionālos svētkus,” stāsta K.Valdemāra sākumskolas skolotāja Jana Solovjova.

Arī K.Valdemāra sākumskolas mācību un fiziskā vide tiek organizēta tā, lai palīdzētu nodrošināt mācību procesa daudzveidību. Atsevišķas Beļģijas skolā iegūtās idejas mēģinās ieviest turpmākajā skolas darbībā.

Studiju vizīte organizēta projekta “Mobilitātes projekts sākumskolas un pirmsskolas izglītības attīstībai Gulbenes novadā” (Nr. 2017-1-LV01-KA101-035238) ietvaros.  

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

logmob

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste