gerbGulbenes novada dome (reģ. Nr. 90009116327) aicina piedalīties atklātā konkursā uz Stāmerienas pamatskolas direktora amatu.

Pretendentam nepieciešamā izglītība un prasmes:

-              izglītība atbilst Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;

-              vismaz triju gadu darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā;

-              par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze vispārējās izglītības iestādes vadīšanā;

-              valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;

-              vispārējās izglītības iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;

-              prasmes darbā ar datoru (MS Office programmas);

-              prasme sagatavot un noformēt dokumentus un zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos;

-              prasme izteikt, aizstāvēt viedokli, patstāvīgi pieņemt lēmumus, strādāt komandā un paaugstinātas intensitātes apstākļos.

Galvenie amata pienākumi:

-              nodrošināt vispārējās izglītības iestādes darbību reglamentējošo normatīvo aktu, vispārējās izglītības iestādes nolikuma, Gulbenes novada domes lēmumu un rīkojumu, Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļas rīkojumu un metodisko ieteikumu ievērošanu;

-              nodrošināt vispārējās izglītības iestādes intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu efektīvu un racionālu izmantošanu; nodrošināt vispārējās izglītības iestādes iekšējo kārtību reglamentējošo dokumentu sagatavošanu, apstiprināšanu un izpildi, nodrošināt vispārējās izglītības iestādes darba laika ievērošanu;

-              sagatavot un iesniegt vispārējās izglītības iestādes budžeta pieprasījumu, slēgt nepieciešamos saimnieciskos līgumus apstiprinātā budžeta ietvaros;

-              vadīt vispārējās izglītības iestādes un tās darbinieku darbību, saskaņā ar Latvijas Republikas izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām nodrošināt vispārējās izglītības iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem;

-              saskaņā ar Darba likuma nosacījumiem pieņemt un atbrīvot vispārējās izglītības iestādes darbiniekus, noteikt darbinieku amata pienākumus, tiesības un atbildības pakāpi; sagatavot darbinieku amata aprakstus, novērtēt darbinieku darba kvalitāti; noteikt vispārējās izglītības iestādes darbinieku darba samaksu saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem;

-              nodrošināt vispārējās izglītības iestādes akreditāciju;

-              nodrošināt izglītības programmu izstrādi, licencēšanu, akreditāciju un īstenošanu;

-              organizēt un nodrošināt vispārējās izglītības iestādei nodotā nekustamā īpašuma uzturēšanu un apsaimniekošanu.

Amata pretendents nodrošina, ka līdz 2017.gada 25.septembra plkst. 15.00 tiek iesniegts vai iesūtīts Konkursa pieteikums. Pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie Konkursa pieteikumi netiks vērtēti.

                Konkursa pieteikums satur šādus dokumentus:

- iesniegumu;

- nolikuma prasībām atbilstošu izglītības dokumentu kopijas;

- īsu dzīves un darba gaitu pārstāstu Curriculum Vitae ( Europass formātā);

- motivācijas vēstuli (līdz 1 (vienai) A4 lp.);

- vispārējās izglītības iestādes attīstības vīziju (līdz 2 (divām) A4 lp);

- pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu un svešvalodu apguves apliecinošu dokumentu kopijas;

- apliecinājumu (skat. pielikumu Nr.1).

Pretendentam Konkursa pieteikums iesniedzams (tālrunis uzziņām: 64497710):

- pa pastu ierakstītā pasta sūtījumā (pēdējais pasta zīmoga datums 2017.gada 18.septembris) Gulbenes novada domei, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV – 4401;

- elektroniski uz e-pastu: , dokumentus parakstot ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;

- aizlīmētā aploksnē personīgi Gulbenes novada domes Administratīvi juridiskās nodaļas pašvaldības administrācijas sekretārei 206.kabinetā: darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai no pulksten 8.00 līdz pulksten 12.15 vai no pulksten 13.00 līdz pulksten 17.00, piektdienās no pulksten 8.00 līdz pulksten 12.00 vai no pulksten 13.00 līdz pulksten 16.00, uz aploksnes jābūt norādei „Atklātam konkursam uz Stāmerienas pamatskolas direktora amatu”.

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 8.panta pirmo daļu Gulbenes novada dome informē, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Iepriekš minētās Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Gulbenes novada dome, kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.

Konkursa nolikums