22. un 23. aprīlī Gulbenē un Lizumā noritēs Gulbenes novada amatierteātru un dramatisko kolektīvu skate. Aicināti pieteikties novada jauniešu un pieaugušo amatieru teātri ar dažādu žanru iestudējumiem, ar kuriem kolektīvi nav piedalījušies iepriekšējo gadu skatēs.

Pieteikuma anketa jāiesniedz līdz 1.aprīlim.

Gulbenes novada amatierteātru/dramatisko kolektīvu 2016. gada iestudējumu parādes/skates NOLIKUMS

I. Mērķi

1.            Noteikt veiksmīgākos Gulbenes novada amatieru teātru iestudējumus 2016. gadā.

2.            Nodrošināt amatieru teātru darbības nepārtrauktību Gulbenes novadā.

3.            Veicināt novada amatieru teātru māksliniecisko izaugsmi un kvalitatīvu attīstību.

4.            Popularizēt amatieru teātru darbību Latvijas sabiedrībā.

II. Rīkotāji

Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļa sadarbībā ar novada kultūras/tautas namiem.

III. Dalībnieki

1.            Gulbenes novada jauniešu un pieaugušo amatieru teātri ar dažādu žanru iestudējumiem, ar kuriem kolektīvi nav piedalījušies iepriekšējo gadu skatēs.

2.            Pieteikuma anketa jāiesniedz Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļā 306. kabinetā vai jāiesūta Izglītības, kultūras un sporta nodaļas konsultantei kultūras jomā Dārtai Dīvānei uz e-pastu līdz 2016. gada 1.aprīlim.

3.   Iesniedzot pieteikuma anketu kolektīviem jāpievieno autortiesību licence (kopija).

IV. Skates norise

Novada skate notiek 2016. gada 22. un 23. aprīlī Gulbenes kultūras centrā ar noslēgumu Lizuma kultūras namā.

Skates norises formu un laiku izvēlas rīkotāji.

V. Kritēriji  

Ekspertu komisija izvērtē visus iestudējumus 50 punktu sistēmā, pamatojoties uz šādiem kritērijiem:

•             režisora darbs                                                                    1 – 10 punkti

•             aktieru darbs                                                                     1 – 10 punkti

•             scenogrāfija/vizuālais noformējums                             1 –   5 punkti

•             kostīmi                                                                                 1 –   5 punkti

•             mūzika /skaņa                                                                   1 –   5 punkti

•             izrāde kopumā                                                                  1 – 15 punkti.

VI. Eksperti un vērtēšana

1.            Iestudējumu parādi/skati vērtē rīkotāju sastādīta ekspertu komisija.

2.            Iestudējumu parādes/skates norišu laiki tiks paziņoti katram kolektīvam atsevišķi pēc pieteikumu anketu saņemšanas.

3.            Gulbenes Tautas teātra aktieri piešķirs katrai izrādei vienu titulu “Gulbenes novada Zelta aktieris”.

4.            Ekspertu komisijas lēmums ir nepārskatāms un neapstrīdams.

5.            Ekspertu komisijas lēmums tiek paziņots pēc visu parādei/skatei pieteikto iestudējumu noskatīšanās Lizuma kultūras namā.

6.            Izrādes, kas iegūst I pakāpes diplomu ar augstāko punktu skaitu (45-50) , ir tiesīgas piedalīties Vidzemes reģiona skatē Gada izrāde 2016.

VII. Apbalvošana.

Kolektīvi tiek apbalvoti ar Gulbenes novada domes diplomiem.