18.novembrī, atzīmējot Latvijas Republikas neatkarības proklamēšanas 98.gadadienu, Gulbenes novada pašvaldība iedzīvotājiem bija sarūpējusi starptautisku svētku koncertu „Baltija. Neatkarība. Sadarbība.” un sadziedāšanās brīdi Gulbenes centrālajā skvērā. Par tradīciju ir kļuvusi arī Gulbenes novada iedzīvotāju apbalvošana. Šajā dienā tika pasniegti trīs Goda diplomi, 23 Atzinības raksti un seši Pateicības raksti.

Goda diploms ir augstākais Gulbenes novada pašvaldības apbalvojums, kuru pasniedz vienreiz gadā, lai izteiktu pašvaldības atzinību par ieguldījumu un izciliem sasniegumiem tautsaimniecības, zinātnes, izglītības, veselības un sociālās aizsardzības, sociālo pakalpojumu, valsts pārvaldes, kultūras, sporta, valsts aizsardzības vai politiskajā jomā.

Šogad Goda diplomu par vēstures liecību saglabāšanu, izglītības un kultūrvides attīstību saņēma Jānis Zvaigzne; par ieguldījumu novada kultūras dzīvē – Donāts Veikšāns; par ieguldījumu novada medicīnas un veselības jomā/nozarē - Ērika Balode.

Atzinības raksts tiek pasniegts par profesionālu ieguldījumu konkrētā jomā. Šoreiz Atzinības raksts tika piešķirts:

SIA ”Silmalas” – par veiksmīgu uzņēmējdarbības attīstību un atbalstu Gulbenes novada sabiedriskajā dzīvē;

SIA “Kraujas Z” – par ražošanas attīstību un jaunu darbavietu radīšanu Gulbenes novadā, atbalstu Tirzas pagasta sabiedriskajā dzīvē;

Ritai Skrebelei – par ieguldījumu latviskā kulinārijas mantojuma saglabāšanā un iedzīvināšanā Druvienas pagastā;

Zemnieku saimniecības “Gundegas” īpašniekiem Imšu ģimenei – par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā Daukstu pagastā un ģimenes tradīciju godāšanu;

Zemnieku saimniecības “Purmalas” īpašniekiem Markovu ģimenei - par ieguldījumu lauksaimniecības attīstībā Galgauskas pagastā un ģimenes tradīciju godāšanu;

Jānim Kreišmanim – par ieguldījumu Jaungulbenes pagasta atpazīstamības veicināšanā un aktīvu dalību pagasta sabiedriskajās aktivitātēs;

Anitai Liniņai – par ieguldījumu Jaungulbenes pagasta vēstures pētniecībā, vēsturiskā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā;

Anitai Šmidrei – par personīgo ieguldījumu Līgo pagasta kultūras un sabiedriskajā dzīvē;

Gunāram Vīksniņam – par ieguldījumu pagasta tūrisma attīstībā un Stāmerienas vārda popularizēšanā;

Mārītei Baltiņai – par ieguldījumu Rankas pagasta kultūrvides un ainavas attīstībā;

Agritai Gailītei – par ieguldījumu skolu jaunatnes, pieaugušo izglītošanā un veselīga dzīvesveida popularizēšanā;

Ilgvaram Kalmanim – par ilggadīgu, godprātīgu un profesionālu attieksmi pildot sava amata pienākumus SIA “Gulbenes nami”;

Ingrīdai Botvai - par ilggadīgu un pašaizliedzīgu darbu veselības aprūpes nodrošināšanā Gulbenes pilsētā;

Solveigai Vilkai – par apzinīgu un radošu darbu jaunatnes audzināšanā un aktīvu dalību projektos;

Vilnim Lapiņam – par cilvēks savā vietā;

Lāsmai Gabdulļinai – par ieguldījumu darbā ar Gulbenes novada jaunsargiem veicinot skolēnos piederības izjūtu savam novadam un valstij;

Sarmītei Supei-Stabiņai – par ieguldīto darbu un sabiedriskajām aktivitātēm Gulbenes novada svētku organizēšanā un Jaungulbenes pagasta atpazīstamības veicināšanā;

Gunai Ģērmanei – par izciliem sasniegumiem vieglatlētikā un dalību sabiedriskajā dzīvē;

Voldemāram Mezītim – par nesavtīgu darba pienākumu veikšanu un ieguldījumu Gulbenes novada sporta attīstībā;

Marinai Kursītei – par inovatīvu darba uzdevumu un pienākumu veikšanu un ieguldījumu iestādes tēla popularizēšanā novadā un valstī;

Ilgai Meijerei – par veiksmīgu projekta „Vilnas ieguves, apstrādes, amatniecības zināšanu un prasmju saglabāšana” īstenošanu un Gulbenes novada tradīciju popularizēšanu;

Vasilijam Zagoruiko – par ieguldījumu novada uzņēmējdarbībā;

Vijai Kokarēvičai – par aktīvu, nesavtīgu iesaistīšanos novada senioru darbā, brīvprātīgajā kustībā un biedrībā “Atspulgs 5”.

Pateicības raksts ir apbalvojums, kuru pasniedz par individuālajiem vai kolektīvajiem sasniegumiem novada mēroga sacensībās, konkursos, skatēs u.c. pasākumos. Pateicības rakstu var pasniegt arī citos gadījumos, ja par to ir lēmis novada domes priekšsēdētājs.

Ar Pateicības rakstiem apbalvoti:

Māris Kļaviņš – par ilggadēju un apzinīgu darbu Beļavas pagasta komunālās saimniecības attīstībā;

Irina Sireviča –par pašaizliedzīgu un godprātīgu attieksmi darba pienākumu veikšanā;

Marika Kozlovska - par pašaizliedzīgu un godprātīgu attieksmi darba pienākumu veikšanā;

Antis Zunda – par izciliem sasniegumiem distanču slēpošanā un vieglatlētikā;

Līga Babāne – par pašaizliedzīgu un prasmīgu darba pienākumu veikšanu;

Dzidra Zvirgzdiņa – par ilggadēju, aktīvu sabiedrisko darbu Gulbenes pilsētas pensionāru biedrībā.

Par muzikāliem priekšnesumiem svinīgās apbalvošanas laikā parūpējās Gulbenes Mūzikas skolas absovente Megija Smiltniece un pedagoģes – Inga Kalniņa un Lūcija Brice.

Uz starptautisko svētku koncertu „Baltija. Neatkarība. Sadarbība.”, kas norisinājās Gulbenes kultūras centrā, pulcējās ļaudis no visa Gulbenes novada. Skatītājiem bija iespēja vērot Gulbenes kultūras centra tautisko deju kolektīvu “Apinītis” un “Zelta Rūsiņš”, Gulbenes kultūras centra pūtēju orķestra, Gulbenes Mūzikas skolas klavieru dueta Alekša un Ances Pustu un amatiermākslas kolektīvu no Rietavas (Lietuva) un Rapinas (Igaunija) priekšnesumus.

Pirmo reizi šāds koncerts pēc Gulbenes novada domes iniciatīvas Gulbenē notika 2014.gadā.

Šajā reizē tika atzīmēta arī Gulbenes novada un Rietavas pašvaldības sadarbības desmitgade, par ko paldies tika teikts draudzības aizsācējiem - Gulbenes Mūzikas skolas pūtēju orķestra diriģentam Donātam Veikšānam un Rietavas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājai Lidijai Rekašienei. Savukārt ar Igaunijas Rapinas pašvaldību Gulbenes novads sadarbojas kopš 2008.gada.

Pēc svētku koncerta ikviens tika aicināts uz gaismas un sadziedāšanās brīdi Gulbenes centrālajā skvērā kopā ar Gulbenes kultūras centra kori "Harmonija" un Gulbenes novada valsts ģimnāzijas jauniešu jaukto kori “Silver”. Sanākušie iededza svecītes un cienājās ar tēju un karstvīnu.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste