Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Andris Apinītis apstiprinājis 26.05.2016. domes sēdes projektu. Sēde notiek Ābeļu ielā 2, Gulbenē. Sākums plkst. 9:00.

Domes sēdes ir atklātas.

Saistošo noteikumu projekti 26.05.2016. domes sēdei:

160526budzets_grozijumi.xls

160526sn.doc

Darba kārtības projekts

1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

3. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

4. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārformēšanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs

5. Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

6. Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”.

ZIŅO: V.Krauklis – Sociālo un veselības jautājumu komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

7. Par piemiņas plākšņu izgatavošanu un uzstādīšanu novada teritorijā Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem Rekrutēšanas un jaunsardzes centra projekta “Atceries Lāčplēšus” ietvaros.

ZIŅO: A.Caunītis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

8. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

9. Par zemes nomas līguma izbeigšanu.

ZIŅO: A.Caunītis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

10. Par zemes gabalu iznomāšanu.

ZIŅO: A.Caunītis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

11. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un apvienošanu.

ZIŅO: A.Caunītis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

12. Par platību precizēšanu.

ZIŅO: A.Caunītis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

13. Par servitūta ceļa noteikšanu.

ZIŅO: A.Caunītis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

14. Par biedrības „Stāķu attīstības biedrība” projekta „Tehniskā aprīkojuma iegāde Stradu pagasta vēstures liecību digitalizēšanai Stāķu novadpētniecības ekspozīcijā” līdzfinansējuma nodrošināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, .Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

15. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu un nomas līguma slēgšanu.

ZIŅO: A.Caunītis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

16. Par zemes gabala lietošanas mērķi.

ZIŅO: A.Caunītis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

17. Par iekšējo inženiertīklu sistēmu izbūvi Gulbenes novada sociālā aprūpes centrā “Tirza”.

ZIŅO: A.Caunītis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs, A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

18. Par SIA “AVOTI SWF” iesnieguma izskatīšanu.

ZIŅO: A.Caunītis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

19. Par medību tiesību nomas līguma slēgšanu.

ZIŅO: A.Caunītis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

20. Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

21. Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

22. Par nekustamā īpašuma pirmās izsoles rezultātu, otrās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

23. Par nekustamā īpašuma otrās izsoles rezultātu, trešās izsoles noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.

ZIŅO: A.Caunītis– Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

24. Par Gulbenes novada domes 2016.gada 26.maija saistošo noteikumu Nr.9 „Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības 2016.gada budžetā” izdošanu

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

25. Par Gulbenes novada domes 2016.gada 26.maija saistošo noteikumu Nr.10 „Grozījumi Gulbenes novada 2010.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par administratīvo atbildību Gulbenes novada pašvaldības teritorijā”” izdošanu.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

26. Par Gulbenes novada domes 2016.gada 26.maija saistošo noteikumu Nr.11 “Kārtība, kādā Gulbenes novada pašvaldība sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” izdošanu.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

27. Par Gulbenes novada domes 2016.gada 26.maija saistošo noteikumu Nr.12 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Gulbenes novadā” izdošanu.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

28. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2015.gada 26.novembra lēmumā “Par Gulbenes novada pašvaldības grāmatvedības politikas apstiprināšanu” (protokols Nr.26, 5).

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

29. Par grozījumiem Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes nolikumā.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

30. Par grozījumiem Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumos.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

31. Par Stāķu pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas Marikas Sirmās atbrīvošanu no amata.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

32. Par Gulbenes novada Beļavas pagasta Letes ciema ūdenstorņa un attīrīšanas iekārtu nomas maksu

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

33. Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojuma grozīšanu.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

34. Par īres maksas un komunālo pakalpojumu maksājumu parāda piedziņu.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

35. Par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu labprātīgu izpildi.

ZIŅO: A.Apinītis – Finanšu komitejas priekšsēdētājs

36. Par adresēm un nosaukumiem.

ZIŅO: A.Caunītis – Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

37. Par Tirzas pamatskolas attīstības plāna 2016.-2018.gadam apstiprināšanu.

ZIŅO: S.Daudziņa – Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja

38. Par Gulbenes novada domes 2016.gada 31.marta sēdes lēmuma atcelšanu.

ZIŅO: S.Sīmanis – Administratīvi juridiskās nodaļas jurists

 39. Par līdzfinansējuma nodrošināšanu projektam „Sportiskas skolas Gulbenes novadā”.