drz1704Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvalde aicina sakņu dārzu lietotājus, kuri izmanto pilsētas zemi, bet vēl nav no­slēguši zemes nomas līgumus, sazināties ar Gulbenes pilsētas pārvaldes nekustamo īpašumu pārvald­nieku Kasparu Rakstiņu, zvanot 25728123 vai klātie­nē Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 110.kabinetā, lai precizētu vēlamo sakņu dārza uzmērīšanas da­tumu un laiku.

Sakņu dārzi, par kuriem ne­būs noslēgti zemes nomas līgumi līdz 2017.gada 1. jūlijam tiks uzskatīti par brīviem (neiznomā­tiem) un tiks nodoti nomā citām personām, kuras būs izteikušas vēlēšanos nomāt zemi sakņu dār­za vajadzībām.

Sakņu dārzus var nomāt šā­dās adresēs: Dzirnavu iela 5A, Krasta iela 23A, Litenes iela 31, Litenes iela 41, Robežu iela 33, Tilta iela 20, Tilta iela 30, Tilta iela 32, Tilta iela 34, Upes iela 1C, Viestura iela 26, Viestura iela 43A, Ziemeļu iela 20. (Par zemi sakņu dārza vajadzībām sazinieties ar pilsētas pārvaldes ne­kustamo īpašumu pārvaldnieku Kasparu Rakstiņu.)

Sakņu dārzu izvietojuma shēma: darzu_izvietojuma_shema-Model.pdf