20.12.2017. Ābeļu ielā 2 Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde, sākums plkst. 15.00.

DARBA KĀRTĪBA

1. Par Gulbenes novada valsts ģimnāzijas Attīstības plāna 2017.-2020.gadam saskaņošanu;
2. Par Gulbenes Mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu;
3. Par izglītojamo uzņemšanu Gulbenes sākumskolas un Gulbenes 2.vidusskolas 1.klasē 2018./2019.mācību gadā;
4. Par valsts budžeta līdzekļu sadali Gulbenes novada pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai no 2018.gada 1.janvāra līdz 31.augustam;
5. Par interešu izglītības mērķdotācijas sadali interešu izglītības programmu īstenošanai no 2018.gada 1.janvāra līdz 31.augustam;
6. Par valsts budžeta līdzekļu sadali Gulbenes novada pirmskolas un vispārējās izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai no 2018.gada 1.janvāra līdz 31.augustam;
7. Par mērķdotācijas sadali Sveķu internātpamatskolas pedagoģisko darbinieku darba algām no 2018.gada 1.janvāra līdz 31.augustam;
8. Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības vispārējo izglītības iestāžu pedagogu, atbalsta personāla un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāja vietnieku/metodiķu darba slodžu sadalē no pašvaldības budžeta.
9. Par amatu savienošanas atļauju;
10. Par Ērikas Ivanovas atbrīvošanu no K.Valdemāra sākumskolas direktores amata.