Gulbenes novada domes Finanšu un ekonomikas nodaļa ir aprēķinājusi un izsūtījusi nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus personām, kuru īpašumā vai tiesiskajā valdījumā ir nekustamais īpašums Gulbenes novada teritorijā.

 “Nodoklis tiek aprēķināts, izmantojot Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas un Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas datus. Ja, iegādājoties īpašumu, jaunais īpašnieks to nav ierakstījis zemesgrāmatā, viņš nesaņem nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu. To vēl aizvien saņem iepriekšējais īpašnieks,” skaidro Gulbenes novada domes Finanšu un ekonomikas nodaļas vecākā nekustamā īpašuma ekonomiste Marta Mikolaja.

Aicinām savlaicīgi zemesgrāmatā reģistrēt jauniegādātos īpašumus un atgādinām –

ja nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs (īpašnieks) līdz kārtējā taksācijas gada 15. februārim nav saņēmis maksāšanas paziņojumu, viņa pienākums ir mēneša laikā rakstveidā par to informēt pašvaldību, kura iekasē nodokli.

Jautājumos par nekustamā īpašuma maksājuma paziņojumiem lūdzam sazināties ar Gulbenes novada domes Finanšu un ekonomikas nodaļas vecāko nekustamā īpašuma ekonomisti Lolitu Vīksniņu vai Martu Mikolaju: 64474901, , .

 

Normatīvie dokumenti par nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinu