Drukāt

Gulbenes novada dome ir pašvaldības iedzīvotāju ievēlēts lēmējorgāns, un tā sastāv no 15 deputātiem.

Gulbenes novada dome atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.

Gulbenes novada dome nosaka pašvaldības institucionālo struktūru,lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi, lemj par pašvaldības budžetu.