APSTIPRINĀTS Gulbenes novada domes 2011.gada  24. marta sēdē (Nr.5, 24.§),

saistošie noteikumi Nr. 8.

GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2011.gada  21. aprīļa sēdē (Nr.6, 7.§),

saistošie noteikumi Nr. 11.

GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2011.gada  28. jūlija sēdē (Nr.11, 17.§),

saistošie noteikumi Nr. 15.

GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2012.gada  22. marta sēdē (Nr.5, 21.§),

saistošie noteikumi Nr. 11.

GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2014.gada  29. maija sēdē (Nr.12, 40.§),

saistošie noteikumi Nr. 15.

GROZĪJUMI Gulbenes novada domes 2015.gada 28.maija sēdē Nr.13, 37.§,
saistošie noteikumi Nr.22

Aktuālā redakcija

Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Gulbenes novadā

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām" 43.panta pirmās daļas 3.punktu un Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr. 440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 9.punktu

I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Gulbenes novadā, turpmāk – noteikumi, nosaka:

1.1. kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama tirdzniecības vietas iekārtošana;

1.2. tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumus kārtības nodrošināšanai;

1.3. tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas;

1.4. kārtību, kādā ar pašvaldību saskaņojama sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana;

1.5. nosacījumus pašvaldības atļaujas ielu tirdzniecībai izsniegšanai un izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbības apturēšanai uz laiku vai anulēšanai;

1.6. gadījumus, kad tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu un tās pieļaujamo apmēru;

1.7. kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss.

2. Noteikumi ir saistoši visām personām, kuras vēlas saņemt Gulbenes novada pilsētas pārvaldes vai pagasta pārvaldes, turpmāk – Iestādes saskaņojumu ielu tirdzniecības vietu iekārtošanai publiskās vietās un atļauju ielu tirdzniecībai (arī pašvaldības iekārtotās ielu tirdzniecības vietās (1.pielikums)) vai ielu tirdzniecības organizēšanai, kā arī vēlas izveidot tirgu.

II. Tirdzniecības vietas iekārtošanas saskaņošana un atļaujas ielu tirdzniecībai izsniegšana

3. Lai saņemtu Iestādes saskaņojumu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai un saņemtu Iestādes atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai vai ielu tirdzniecībai:

3.1. tirdzniecības dalībnieks iesniedz Iestādē iesniegumu (2.pielikums), norādot šādu informāciju:

3.1.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskās personas nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi, tālruni un elektroniskā pasta adresi;

3.1.2. realizējamo preču grupas;

3.1.3. paredzētās tirdzniecības norises vietu, laiku un ilgumu;

3.1.4. pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta kustības maršrutu un laiku, ja tirdzniecība paredzēta vairākās vietās.

3.2. tirdzniecības organizators iesniedz Iestādē iesniegumu (3.pielikums), norādot šādu informāciju:

3.2.1. fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskās personas nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi, tālruni, elektroniskā pasta adresi;

3.2.2. paredzētās ielu tirdzniecības organizēšanas vietu, norises laiku un ilgumu;

3.2.3. realizējamo preču grupas;

3.2.4. tirdzniecības dalībnieku sarakstu, kurā tiek norādīta šo noteikumu 3.1.1. apakšpunktā minētā informācija par tirdzniecības dalībnieku.

3.3. Tirdzniecības dalībnieks un tirdzniecības organizators iesniegumam pievieno:

3.3.1. saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

3.3.2. dokumenta, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē kopiju (uzrādot oriģinālu);

3.3.3. licences (speciālās atļaujas) kopiju (uzrādot oriģinālu), ja, atbilstoši normatīvajiem aktiem, uzņēmējdarbības veida veikšanai ir nepieciešama licence (speciālā atļauja);

3.3.4. zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), ja ir pieteikta tirdzniecība ar pašu ražotu lauksaimniecības produkciju, iesniedz tikai fiziska persona;

3.3.5. saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;

3.3.6. saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu vai organizēšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta citas personas pasākuma ietvaros, izņemot gadījumu, ja pasākuma rīkotājs ir pašvaldība vai tās dibināta iestāde.

4. Lēmumu par saskaņojumu ielu tirdzniecības vietas iekārtošanai un atļaujas ielu tirdzniecībai vai ielu tirdzniecības organizēšanai izsniegšanu vai atteikumu izsniegt saskaņojumu un atļauju Iestāde pieņem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iesnieguma reģistrēšanas pašvaldībā un rakstiski informē par to iesnieguma iesniedzēju.

5. Saņemot ielu tirdzniecības vai ielu tirdzniecības organizēšanas atļauju, ir maksājama pašvaldības nodeva par tirdzniecību publiskās vietās, saskaņā ar Gulbenes novada pašvaldības 2009.gada 24.septembra saistošajiem noteikumiem Nr.11 „Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā".

6. Ja ielu tirdzniecība tiek organizēta pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajā nekustamajā īpašumā un tirdzniecības organizators nav pašvaldība, nodevu par katru pieteikto tirdzniecības vietu, atbilstoši iesniegtajam tirdzniecības dalībnieku sarakstam, maksā tirdzniecības organizators.

7. Tirdzniecības organizators ir tiesīgs noteikt tirdzniecības dalībniekam maksu par ielu tirdzniecības organizēšanas nodrošināšanu, kuras apmērs nedrīkst pārsniegt pašvaldības nodevu divkāršā apmērā, saskaņā ar 2009.gada 24.septembra Gulbenes novada domes saistošo noteikumu Nr.11 „Par pašvaldības nodevām Gulbenes novadā" 3.nodaļu.

8. Atļauju ielu tirdzniecībai un tirdzniecībai no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta (4.pielikums) izsniedz uz laiku līdz vienam gadam.

9. Jautājumu par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu izskata pilsētās pārvaldes vadītājs, ja tirdzniecība tiek iekļauta Gulbenes pilsētas administratīvajā teritorijā un pagasta pārvaldes vadītājs, ja tirdzniecība tiek atļauta attiecīgajā pagasta teritorijā. Iesniegumu par tirdzniecības atļaujas izsniegšanu attiecībā par tirdzniecību no pārvietojamā mazumtirdzniecības punkta, ja tirdzniecība paredzēta vairākās Gulbenes novada pagastu administratīvajās teritorijās, izskata un vienotu atļauju ielu tirdzniecībai izsniedz Gulbenes novada domes izpilddirektors.

III. Tirdzniecības dalībnieka un tirdzniecības organizatora pienākumi kārtības nodrošināšanai

10. Ielu tirdzniecība ir atļauta tikai atļaujā ielu tirdzniecību norādītajā vietā.

11. Tirdzniecības dalībniekam un tirdzniecības organizatoram jāievēro tiesību akti.

12. Tirdzniecības dalībnieks un tirdzniecības organizators ir atbildīgs par kārtības uzturēšanu tirdzniecības vietā un tās sakārtošanu pēc darba pabeigšanas.

13. Tirdzniecības dalībniekam aizliegts nodot tirdzniecības vietas izmantošanas tiesības citai personai.

IV. Tirdzniecības vietās realizējamo preču grupas

14. Fiziskā persona, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ielu tirdzniecībā ir tiesīga pārdot Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumu Nr.440 „Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību" 7.punktā minētās preces.

15. Juridiskā un fiziskā persona, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, ielu tirdzniecībā ir tiesīga pārdot jebkura veida pārtikas un nepārtikas preces.

V. Izsniegtās atļaujas ielu tirdzniecībai darbības apturēšana uz laiku, anulēšana un kontrole

16. Iestāde ir tiesīga apturēt izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļaujas darbību uz laiku, ja atkārtoti gada laikā konstatēti tirdzniecības organizēšanas kārtību reglamentējošo tiesību aktu pārkāpumi:

17. Iestāde ir tiesīga anulēt izsniegtās ielu tirdzniecības vai tirdzniecības organizatora atļauju, ja tiek konstatēti šo darbību regulējošo normatīvo aktu prasību pārkāpumi.

18. Ja tiek pieņemts lēmums par atļaujas ielu tirdzniecībai vai tirdzniecības organizēšanai darbības apturēšanu uz laiku vai anulēšanu, samaksātā pašvaldības nodeva netiek atmaksāta.

19. Kontrolēt Domes izdoto Noteikumu izpildi un savas kompetences ietvaros sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus par Noteikumu neievērošanu Domes administratīvajā teritorijā ir tiesīgi:

19.1. Valsts policijas amatpersonas;

19.2. Gulbenes novada Pašvaldības policija;

19.3. Gulbenes novada labiekārtošanas iestādes vadītājs.

VI. Tirgus statusa piešķiršanas kārtība

20. Lai saņemtu Iestādes saskaņojumu jauna tirgus izveidošanai pašvaldības administratīvajā teritorijā, persona iesniedz pašvaldībā:

20.1. iesniegumu, norādot fiziskās personas vārdu, uzvārdu un personas kodu vai juridiskās personas nosaukumu un nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru, adresi, tālruni, elektroniskā pasta adresi;

20.2. zemes īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);

20.3. tirgus plānu ar tirdzniecības vietu izvietojumu.

21. Pēc pašvaldības saskaņojuma saņemšanas, persona tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādā, saskaņo un apstiprina tirgus projektu.

22. Ja pilnībā ir izpildīti visi tirgus projektā paredzētie izveidošanas un iekārtošanas darbi, Iestāde pieņem lēmumu par tirgus statusa piešķiršanu jaunizveidotajam tirgum.

23. Tirgus pārvaldītāja pienākums ir izstrādāt un saskaņot ar pašvaldību tirgus noteikumus.

VI. Noslēguma jautājumi

Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā „Gulbenes ziņas".

 

Pielikumi